ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 7 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK dužnosti Općine Sirač, Općinsko vijeće Općine Sirač, na svojoj 15. sjednici održanoj dana 07. srpnja 2022. godine, donosi ODLUKU o imenovanju Etičkog odbora Članak 1. Ovom se Odlukom imenuje Etički odbor Općine Sirač. Članak 2. U Etički odbor Općine Sirač imenuju se: 1. Marijan Supan, predsjednik 2. Tomislav Petrušić, član 3. Denis Orčik, član. Članak 3. Mandat predsjednika i članova Etičkog odbora traje do isteka mandata članova Općinskog vijeća. Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 024-01/22-01/2 URBROJ: 2103-17-01-22-2 Sirač, 07. srpnja 2022. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. 62. Na temelju članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21) i članka 12. Kodeksa ponašanja nositelja političkih dužnosti Općine Sirač, Općinsko vijeće Općine Sirač, na svojoj 15. sjednici održanoj dana 07. srpnja 2022. godine, donosi ODLUKU o imenovanju Vijeća časti Članak 1. Ovom se Odlukom imenuje Vijeće časti Općine Sirač. Članak 2. U Vijeće časti Općine Sirač imenuju se: 1. Kristijan Matijašević, predsjednik 2. Lucijan Šafar, član 3. Matija Kreuzer, član 4. Jasna Petrušić, član 5. Katarina Žuger, član Članak 3. Mandat predsjednika i članova Vijeća časti traje do isteka mandata članova Općinskog vijeća. Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 024-01/22-01/2 URBROJ: 2103-17-01-22-3 Sirač, 07. srpnja 2022. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. 63. Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 15. Sjednici održanoj 07. srpnja 2022. godine donosi: ODLUKU O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2022. GODINU I. OPĆI DIO Članak 1. U Proračunu Općine Sirač za 2022. godinu ("Županijski glasnik", broj 12/21, 02/22) članak 1. mijenja se i glasi: Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks 2022. g. smanjenje 2022. g. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja 13.535.290,58 kn 225.300,00 kn 13.760.590,58 kn 1,02

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=