ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 8 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks 2022. g. smanjenje 2022. g. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 297.000,00 kn 0,00 kn 297.000,00 kn 1,00 UKUPNO PRIHODA 13.832.290,58 kn 225.300,00 kn 14.057.590,58 kn 1,02 Rashodi poslovanja 8.719.055,00 kn 228.789,52 kn 8.947.844,52 kn 1,03 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.872.625,00 kn -3.489,52 kn 3.869.135,48 kn 1,00 UKUPNO RASHODA 12.591.680,00 kn 225.300,00 kn 12.816.980,00 kn 1,02 RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 1.240.610,58 kn 0,00 kn 1.240.610,58 kn 1,00 RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina -1.066.187,93 kn 0,00 kn -1.066.187,93 kn 100,00% Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju -1.066.187,93 kn 0,00 kn -1.066.187,93 kn 100,00% RAČUN FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 174.422,65 kn 0,00 kn 174.422,65 kn 1,00 NETO FINANCIRANJE -174.422,65 kn 0,00 kn -174.422,65 kn 1,00 VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 2,23 Članak 2. Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji Proračuna Općine Sirač za 2022. g. u II. Izmjenama i dopunama povećavaju se, odnosno smanjuju kako slijedi: II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2022. GODINU A. Račun Prihoda i primitaka Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 6 Prihodi poslovanja 13.535.290,58 225.300,00 13.760.590,58 101,66% 61 Prihodi od poreza 6.072.328,90 0,00 6.072.328,90 100,00% 611 Porez i prirez na dohodak 5.916.328,90 0,00 5.916.328,90 100,00% 613 Porezi na imovinu 141.000,00 0,00 141.000,00 100,00% 614 Porezi na robu i usluge 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00% 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 4.293.500,00 225.300,00 4.518.800,00 105,25% 633 Pomoći iz proračuna 1.955.500,00 225.300,00 2.180.800,00 111,52% 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 118.000,00 0,00 118.000,00 100,00% 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 190.000,00 0,00 190.000,00 100,00% 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2.030.000,00 0,00 2.030.000,00 100,00% 64 Prihodi od imovine 489.961,68 0,00 489.961,68 100,00% 641 Prihodi od financijske imovine 30.810,00 0,00 30.810,00 100,00% 642 Prihodi od nefinancijske imovine 458.401,68 0,00 458.401,68 100,00% 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 750,00 0,00 750,00 100,00% 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.535.000,00 0,00 2.535.000,00 100,00% 651 Upravne i administrativne pristojbe 500,00 0,00 500,00 100,00% 652 Prihodi po posebnim propisima 1.924.500,00 0,00 1.924.500,00 100,00%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=