ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 71 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK nazivaju Turski grad i Zidina, a sami samostan u početcima je zvan Bela ili Grab. Benediktinski samostani u tadašnje vrijeme bili su poznati kao najveća rasadišta kulture, pismenosti i gospodarskog života, a njihovi su samostani bili prvoklasna arhitektonska ostvarenja. Opatija u Bijeloj spadala je u jednu od najvećih na ovom prostoru. Bila je smještena na blagom brežuljku široke doline potoka Stančevca. Bela je bila i trgovište koje se nalazilo na raskrižju važnih putova. Jedan je dolazio dolinom rijeke Bijele iz Zircha (Sirača), drugi je vodio u Podborje, a treći je dolinom Stančevca i rijeke Toplice vodio u Dobru Kuću. Bijela je u 15. stoljeću bila u sastavu Vranskog priorata, ali se u navodima poreznih obaveza navodi kao zasebno vlastelinstvo. Ono je na sjeveru graničilo s vlastelinstvom Dobra Kuća, a na zapadu s vlastelinstvom Sveti Duh. Belu su zauzeli Turci 1543. godine, ali još u 18. stoljeću su bili vidljivi tragovi nekadašnjeg samostana. U vrijeme kada su ovim prostorom vladale Osmanlije samostan je bio napušten i prepušten propadanju. Pojedini pisci iz tog vremena zapazili su očuvane brojne slike s biblijskim motivima, mramorne stupove, velike zidove i opkope koji su nekad čuvali ovaj samostan. Putopisci Piller i Mitterpacher 1782. godine samostan opisuju kao značajnu ruševinu. Svega toga danas više nema jer je okolno stanovništvo koristilo građevni materijal ovog samostana za gradnju svojih stambenih objekata. U selu Bijela nalazi se kamenje ove građevine ugrađeno u temelje mnogih kuća. Ostaci ovog samostana danas su bijedni, ali na slici iz 1905. godine vide se još visoki zidovi i lukovi samostana. Sada je ostao očuvan samo zapadni dio zida. Međutim, temelji koji se nalaze ispod trave i mahovine, te opkop koji se nalazi oko samostana svjedoče o veličini ovog objekta. Površinom to je bila naša najveća građevina. Ovaj samostan se kroz konzervatorsko-restauratorske radove trenutno obnavlja što pridonosi upotpunjenju krajobraza Općine Sirač, ali i razvitku kulturnog turizma. U dosadašnjim arheološkim nalazima pronađeni su brojni predmeti, keramika, kuhinjski lonci, metalni nalazi i brončani predmeti. Uokolo samostana nalazio se široki opkop koji je sigurno služio obrani od neprijatelja te kako bi otežao pristup istima. Poslije Turaka Benediktinci zauvijek napuštaju naš kraj. Ovaj crkveni red na daruvarskom prostoru bilo je veoma moćan, o čemu govori još jedna njihova građevina- samostan Sv. Jelene Podborske. Tablica 20: Pregled kulturnih dobara na području Općine !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! ! ! 6.72(8.!"%9!&'1:21*!-5205'+(;!*)7.'.!+.!,)*'5<35!=,>(+1! ?1:(@0.'@-(!7')3! A./(B!*)7'.! A.@1231! C'@0.! M!]!S)*)! ;3#%('!'./&/3#%3%!'7!A$/?-2%&3.,! .%8,-,!"4=!U'./-%2%!1!F%.$'! D/&2'!G/$.'E!3.-/8! A$%O,4'&%!0%&%3#'$%!F%.$%! F;V!JFL! M!]!SKYS! ".-/8!A$%O,4'&%!0%&%3#'$%!F%.$%! D/&2'!G/$.'! UaF!JFL! M!]!SKY)! "#%$'!A$%9!"'$%:! "'$%:! UaF!JFL! M!]!RKWK! j$.4%!F/@/9%!G-%6,&,!D2,4'(,!>%$'2,! "'$%:E!"#2,8%&%!b%9'<%!*Q! UaF!JFL! b;"!]!WKQR!]!KY*K=! _$/?!&%$/9&/A!@,$/2%!F%2,!;$/7/4'<%! _/$&2'!G/$.'! UaFJ!FL! b;"!]!WW*S!]!KYPY=! >2,3#/!/3&'4%&2%!/0-%9'&3.,!?$'A%9,! dg/6%!C-%@/4'<e! _/$&2'!G/$.'E!_/$&2'!G/$.'! KZ! UaF!JFL! b;"!]!WSWW!]!KY*S=! F%$#'7%&3./!A$/?-2,!1!^21#/:1! "'$%:! UaF!JjL! b;"!]!P!]!KYPY=! `&4,&#%$!($.4,!C%4,9,&2%!G/A/$/9'(,! D/&2'!G/$.'E!3.-/8! A$%O,4'&%!0%&%3#'$%!F%.$%! F;V!JML! F!X!SYPS! f$@,/-/H./!&%-%7'H#,!dG,&,9'.#'&3.'! 3%0/3#%&!"4=!>%$A%$,#,e! G'2,-%! UaF!JfL! `74/$\!b,A'3#%$!.1-#1$&'@!9/?%$%!b,81?-'.,!c$4%#3.,E!RWRK=A/9=! R=KK=!F/4'2,3&'!8/.%7%#,-2'!&%!8/9$1:21!;8<'&,! ! F/4'2,3&'! 8/.%7%#,-2'! &%! 8/9$1:21! ;8<'&,! #,0,-2,&'! 31! &%! 8$'2%H&2'0! 9/A%O%2'0%E! /9&/3&/! 8$'2,#&2%0%!./2,!31!7%9,3'-,!;8<'&1!#,!&%&'2,-,!7&%:%2&,!0%#,$'2%-&,!'!&/4:%&,!H#,#,=! "#$$#$#!&'(3.D+3(!*):.E.3(! ! • ;9-1.%!/!8$/A-%H,&21!,-,0,&#%$&,!&,8/A/9,!/9!0$%7%!&%!8/9$1:21!_$%9%!G2,-/4%$%E! _$%9%! D%$14%$%E! _$%9%! _$1?'H&/A! F/-2%E! ;8<'&,! G,$,.E! ;8<'&,! D,6%&/4%(E! ;8<'&,! V%8,-%E! ;8<'&,! b/4'H<,E! ;8<'&,! "'$%:E! ;8<'&,! k#,[%&2,E! ;8<'&,! C,-'.'! _$O,4%(! JeB18%&'23.'!A-%3&'.!G2,-/4%$3./!]!?'-/A/$3.,!618%&'2,h!)TK*LE! • ;9-1.%!/!8$/A-%H,&21!,-,0,&#%$&,!&,8/A/9,!/9!0$%7%!&%!8/9$1:21!_$%9%!G2,-/4%$%E! _$%9%! D%$14%$%E! _$%9%! _$1?'H&/A! F/-2%E! ;8<'&,! G,$,.E! ;8<'&,! D,6%&/4%(E! ;8<'&,! V%8,-%E! ;8<'&,! b/4'H<,E! ;8<'&,! "'$%:E! ;8<'&,! k#,[%&2,E! ;8<'&,! C,-'.'! _$O,4%(! JeB18%&'23.'!A-%3&'.!G2,-/4%$3./!]!?'-/A/$3.,!618%&'2,h!?$/2!*TK*LE!! Izvor: Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, 2021. god. 2.11. Povijesni pokazatelji na području Općine Povijesni pokazatelji na području Općine temeljeni su na prijašnjim događajima, odnosno prijetnjama koje su zadesile Općinu te nanijele značajne materijalne i novčane štete. 2.11.1. Prijašnji događaji - Odluka o proglašenju elementarne nepogode od mraza na području Grada Bjelovara, Grada Daruvara, Grada Grubišnog Polja, Općine Berek, Općine Dežanovac, Općine Kapela, Općine Rovišće, Općine Sirač, Općine Štefanje, Općine Veliki Grđevac ("Županijski glasnik", broj 3/17), - Odluka o proglašenju elementarne nepogode od mraza na području Grada Bjelovara, Grada Daruvara, Grada Grubišnog Polja, Općine Berek, Općine Dežanovac, Općine Kapela, Općine Rovišće, Općine Sirač, Općine Štefanje, Općine Veliki Grđevac ("Županijski glasnik", broj 7/17), - Odluka o proglašenju elementarne nepogode od suše na području Grada Čazme, Grada Daruvara, Grada

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=