ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 88 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 6.1.8. Izvor podataka 1. Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011. godine 2. Hrvatski zavod za javno zdravstvo 2021. god., 3. Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god. 4. Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 65/16) 5. Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2016. god., Izmjene i dopune iz 2019. god. 6. Ravnateljstvo civilne zaštite, 7. Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća na području Bjelovarsko-bilogorske županije i jedinica lokalne samouprave na području županije, 2016. god. 8. Zakon o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21). 6.2. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave – Ekstremne temperature 6.2.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava toplinskog vala na području Općine Naziv scenarija Pojava toplinskog vala na području Općine Grupa rizika Ekstremne vremenske pojave Rizik Ekstremne temperature Radna skupina Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Sirač Nositelj: Komus Sirač i Ambulanta Sirač Izvršitelj: Voditelj komunalnih poslova, Ljiljana Žunić, dr.med.spec. obiteljske medicine 6.2.2. Uvod – Ekstremne temperature Toplinski val predstavlja dugotrajnije razdoblje izrazito toplog vremena te je u većini slučajeva praćen visokim postotkom vlage u zraku. Mjeri se u odnosu na uobičajene temperature za pojedino razdoblje određenog područja. U hladnijim područjima toplinski valovi mogu predstavljati temperature koje su uobičajene u toplijim klimatskim područjima, ako se javljaju izvan sezone. Toplinski valovi glavni su uzročnici toplinskih udara, odnosno stanja organizma koje karakterizira povišena tjelesna temperatura koja nastaje radi povećane tjelesne aktivnosti u uvjetima visoke temperature i vlage zraka. Toplinski valovi nerijetko izazivaju sunčanicu, prestanak termoregulacije, pretjeranu vrućinu, grčeve, iznenadni kolaps te pad tlaka, glavobolju i slične tegobe. Potrebno je napomenuti da su posebno ugrožene skupine: djeca, osobe starije životne dobi, kronični bolesnici te osobe koje rade na otvorenim prostorima. 6.2.3. Prikaz utjecaja ekstremnih temperatura na kritičnu infrastrukturu (KI) Utjecaj Sektor Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) X Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) X Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) X Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) X Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) Nacionalni spomenici i vrijednosti

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=