ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Broj 10 - GODINA MMXXI. Bjelovar, 23. studenog 2021. ISSN 1331-3819 akti županIJSKE SKUPŠTINE 122. Na temelju članka 48. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 114/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zaključka Vlade RH (KLASA: 022-03/22-07/392, URBROJ: 50301-04/12-22-1, od 10. studenoga 2022.) članka 17. Statuta Bjelovarskobilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 9. sjednici, održanoj dana 22. studenoga 2022. godine, donijela je ODLUKU o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici Bjelovar za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Bjelovarskobilogorske županije, u razdoblju od 2021. do 2036. godine, za investicijsko ulaganje u izgradnju nove zgrade Opće bolnice Bjelovar, KLASA: 500-01/2101/1, URBROJ: 2103/1-01-21-69, od 16. srpnja 2021. godine Članak 1. Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici Bjelovar za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Bjelovarsko-bilogorske županije, u razdoblju od 2021. do 2036. godine, za investicijsko ulaganje u izgradnju nove zgrade Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 021-01/21-03/09, Urbroj: 2103-72-03-21-02, od 14. lipnja 2021. godine, donijetu na sjednici Upravnog vijeća, održanoj 17. studenoga 2022. godine. Članak 2. Otplata kreditnog zaduženja temeljem Ugovora o dugoročnom kreditu broj: 5010658069, zaključenog između Privredne banke Zagreb d.d. i Opće bolnice Bjelovar, za razdoblje od 2023. do 2036. godine financirati će se iz Državnog proračuna, počevši od 01. siječnja 2023. godine. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103/1-01-22-170 Bjelovar, 22. studenoga 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. strojarstva, v. r. 123. Na temelju članka 48. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine",

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=