ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 2 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 114/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zaključka Vlade RH (KLASA: 022-03/22-07/392, URBROJ: 50301-04/12-22-1, od 10. studenoga 2022.) članka 17. Statuta Bjelovarskobilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 9. sjednici, održanoj dana 22. studenoga 2022. godine, donijela je ODLUKU o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Opće bolnice Bjelovar za potpisivanje ugovora o dugoročnom kunskom kreditu, KLASA: 500-01/2001/6, URBROJ: 2103/1-01-20-127, od 17. prosinca 2020. godine Članak 1. (1) U članku 2. mijenja se stavak 2. i glasi: "Podmirenje kredita ostvarivat će se sredstvima Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije iz vlastitih i decentraliziranih sredstava, do 31. prosinca 2021. godine." (2) U članku 2. dodaje se stavak 4. i glasi: "Iznos zaduženja iz stavka 1. ovog članka, realiziran pod uvjetima iz stavka 3. ovog članka, financirati će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, počevši od 01. siječnja 2022. godine." Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103/1-01-22-173 Bjelovar, 22. studenoga 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. strojarstva, v. r. broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 114/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zaključka Vlade RH (KLASA: 022-03/22-07/392, URBROJ: 50301-04/12-22-1, od 10. studenoga 2022.) članka 17. Statuta Bjelovarskobilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 9. sjednici, održanoj dana 22. studenoga 2022. godine, donosi ODLUKU o dopuni Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Općoj bolnici Bjelovar za izgradnju i opremanje nove zgrade Opće bolnice Bjelovar, KLASA: 400-01/17-01/38, URBROJ: 2103/1-01-1702, od 19. travnja 2017. godine Članak 1. (1) U članku 1. dodaje se stavak 7. i glasi: "Iznos zaduženja iz stavka 5. ovog članka, realiziran pod uvjetima iz stavka 6. ovog članka, financirati će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, počevši od 01. siječnja 2023. godine." Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103/1-01-22-176 Bjelovar, 22. studenoga 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. strojarstva, v. r. 124. Na temelju članka 48. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=