ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Broj 10 - GODINA MMXXI. Bjelovar, 23. studenog 2021. ISSN 1331-3819 akti županIJSKE SKUPŠTINE 122. Na temelju članka 48. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 114/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zaključka Vlade RH (KLASA: 022-03/22-07/392, URBROJ: 50301-04/12-22-1, od 10. studenoga 2022.) članka 17. Statuta Bjelovarskobilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 9. sjednici, održanoj dana 22. studenoga 2022. godine, donijela je ODLUKU o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici Bjelovar za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Bjelovarskobilogorske županije, u razdoblju od 2021. do 2036. godine, za investicijsko ulaganje u izgradnju nove zgrade Opće bolnice Bjelovar, KLASA: 500-01/2101/1, URBROJ: 2103/1-01-21-69, od 16. srpnja 2021. godine Članak 1. Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici Bjelovar za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Bjelovarsko-bilogorske županije, u razdoblju od 2021. do 2036. godine, za investicijsko ulaganje u izgradnju nove zgrade Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 021-01/21-03/09, Urbroj: 2103-72-03-21-02, od 14. lipnja 2021. godine, donijetu na sjednici Upravnog vijeća, održanoj 17. studenoga 2022. godine. Članak 2. Otplata kreditnog zaduženja temeljem Ugovora o dugoročnom kreditu broj: 5010658069, zaključenog između Privredne banke Zagreb d.d. i Opće bolnice Bjelovar, za razdoblje od 2023. do 2036. godine financirati će se iz Državnog proračuna, počevši od 01. siječnja 2023. godine. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103/1-01-22-170 Bjelovar, 22. studenoga 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. strojarstva, v. r. 123. Na temelju članka 48. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine",

Stranica 2 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 114/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zaključka Vlade RH (KLASA: 022-03/22-07/392, URBROJ: 50301-04/12-22-1, od 10. studenoga 2022.) članka 17. Statuta Bjelovarskobilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 9. sjednici, održanoj dana 22. studenoga 2022. godine, donijela je ODLUKU o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Opće bolnice Bjelovar za potpisivanje ugovora o dugoročnom kunskom kreditu, KLASA: 500-01/2001/6, URBROJ: 2103/1-01-20-127, od 17. prosinca 2020. godine Članak 1. (1) U članku 2. mijenja se stavak 2. i glasi: "Podmirenje kredita ostvarivat će se sredstvima Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije iz vlastitih i decentraliziranih sredstava, do 31. prosinca 2021. godine." (2) U članku 2. dodaje se stavak 4. i glasi: "Iznos zaduženja iz stavka 1. ovog članka, realiziran pod uvjetima iz stavka 3. ovog članka, financirati će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, počevši od 01. siječnja 2022. godine." Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103/1-01-22-173 Bjelovar, 22. studenoga 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. strojarstva, v. r. broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 114/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zaključka Vlade RH (KLASA: 022-03/22-07/392, URBROJ: 50301-04/12-22-1, od 10. studenoga 2022.) članka 17. Statuta Bjelovarskobilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 9. sjednici, održanoj dana 22. studenoga 2022. godine, donosi ODLUKU o dopuni Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Općoj bolnici Bjelovar za izgradnju i opremanje nove zgrade Opće bolnice Bjelovar, KLASA: 400-01/17-01/38, URBROJ: 2103/1-01-1702, od 19. travnja 2017. godine Članak 1. (1) U članku 1. dodaje se stavak 7. i glasi: "Iznos zaduženja iz stavka 5. ovog članka, realiziran pod uvjetima iz stavka 6. ovog članka, financirati će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, počevši od 01. siječnja 2023. godine." Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103/1-01-22-176 Bjelovar, 22. studenoga 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. strojarstva, v. r. 124. Na temelju članka 48. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,

Stranica 3 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK AKTI ŽUPANA 186. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09., 1/13., 7/13., 1/18., 2/20., 5/20., i 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o povećanju sredstava za rad udruga Bjelovarsko-bilogorske županije I. U Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu, Razdjel 13, Glava 13-2 Javni pozivi od interesa za Bjelovarsko-bilogorsku županiju, program P13 Civilno društvo – Udruge, Aktivnost A000371 Sredstva za rad udruga Bjelovarsko-bilogorske županije, konto 381 Upravnog odjela za financije, planirana su sredstva namijenjena za financiranje programa i projekata koje provode udruge od interesa za opće dobro Bjelovarsko-bilogorske županije u iznosu od 300.000,00 kuna. Budući da je iskazan veliki interes na Javnom pozivu planirani iznos od 300.000,00 kuna povećava se za 34.500,00 kuna te iznosi 334.500,00 kuna. Povećanje iznosa uvrstiti će se u II. Izmjene i dopune Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu. II. Sve poslove vezane uz provođenje ove Odluke obavit će Upravni odjel za financije. III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 402-02/22-01/7 URBROJ: 2103-09-22-10 Bjelovar, 27. listopada 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 187. Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18 i 31/20) te članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije, donio je ODLUKU o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije I. Ovom odlukom donosi se Plan djelovanja civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije koji je na temelju Revizije Procjene rizika od velikih nesreća za Bjelovarsko-bilogorsku županiju izradila tvrtka Vizor d.o.o. Varaždin. II. Plan djelovanja civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se u prilogu ove odluke i kao dokument ograničene dostupnosti neće biti objavljen u "Županijskom glasniku". III. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije KLASA: 300-01/19-01/35, URBROJ: 2103-09-20-5 od 31. siječnja 2020. godine. IV. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 240-03/22-01/6 URBROJ: 2103-09-22-4 Bjelovar, 15.11.2022. godine ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 188. Temeljem članka 31. stavka 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", 83/22.), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU O OBRASCU IZVJEŠĆA O REALIZACIJI FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI Članak 1. Odlukom o obrascu izvješća o realizaciji financiranja javnih potreba u kulturi (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje se obrazac izvješća o realizaciji financiranja javnih potreba u kulturi za prethodnu godinu u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: Obrazac).

Stranica 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 Članak 2. Obrazac iz članka 1. sastavni je dio ove Odluke. Članak 6. Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 611-01/22-01/6 URBROJ: 2103-09-22-2 Bjelovar, 11. studenog 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. Bjelovarsko-bilogorska !upanija, Dr. Ante Star"evi#a 8, Bjelovar, www.bbz.hr OBRAZAC IZVJE'(A O REALIZACIJI FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA PRETHODNU GODINU OP"I PODATCI PODACI O AKTIVNOSTI Klasa I urbroj ugovora (prepisati iz ugovora) Naziv prijavitelja Naziv odobrene jednokratne aktivnosti: Osoba ovla%tena za zastupanje (u udruzi/prijavitelj): Voditelj/voditeljica jednokratne aktivnosti (u udruzi/prijavitelj): Mjesto provedbe jednokratne aktivnosti (grad i !upanija): Odobreni iznos financijskih sredstava: ____________kn Utro%ena sredstva do datuma zavr%etka izvje%tajnog razdoblja: ____________kn KONTAKTNI PODACI KORISNIKA AKTIVNOSTI Adresa: Telefon: Faks: Odgovorna osoba za kontakt: Telefon i mobitel osobe odgovorne za kontakt: E –mail adresa osobe odgovorne za kontakt: Internetska stranica:

Stranica 5 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Bjelovarsko-bilogorska !upanija, Dr. Ante Star"evi#a 8, Bjelovar, www.bbz.hr 1. Postignu&a i rezultati aktivnosti postignuti u izvje%tajnom razdoblju 1.1. Opi%ite u kojoj su mjeri ciljevi aktivnosti ostvareni (sukladno prijedlogu aktivnosti za koju su odobrena financijska sredstva). 1.2. U tablici navedite aktivnosti (kako su navedene u prijedlogu aktivnosti), nositelje aktivnosti, opis, razdoblje u kojima su provedene te koji su rezultati i indikatori aktivnosti: Naziv aktivnosti Nositelj aktivnosti Opis provedene aktivnosti Razdoblje Ostvareni rezultati i pokazatelji (indikatori) 1.3. Korisnici obuhva#eni aktivnosti (spol, dob, mjesto odakle su korisnici, njihove potrebe i druge eventualne posebnosti) i broj korisnika obuhva#enih aktivnosti. 1.4. Na koji su na"in korisnici sudjelovali u aktivnosti? 1.5. Utjecaj aktivnosti na korisnike? 1.6. Ako je bilo odstupanja u odnosu na prijedlog aktivnosti, navedite koji su bili razlozi, je li i na koji na"in ugovaratelj upoznat s promjenama te na koji su na"in promjene utjecale na rezultate i ciljeve jednokratne aktivnosti. 1.7. Jeste li u izvje%tajnom razdoblju nai%li na neke zna"ajne prepreke u provedbi aktivnosti? Ako da,

Stranica 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 Bjelovarsko-bilogorska !upanija, Dr. Ante Star"evi#a 8, Bjelovar, www.bbz.hr kako ste ih uspjeli prevladati? 2. Provoditelji aktivnosti 2.1. Navedite broj zaposlenih i broj volontera uklju"enih u provedbu aktivnosti. 2.2. U kojim su aktivnostima sudjelovali volonteri? 2.3. Je li bilo promjena vezano uz osobe koje su sudjelovale u provedbi aktivnosti u odnosu na prijedlog aktivnosti te na proteklo izvje%tajno razdoblje? Ako da, ukratko objasnite razloge. 3. Pra&enje i vrednovanje uspje%nosti jednokratne aktivnosti Bjelovarsko-bilogorska !upanija, Dr. Ante Star"evi#a 8, Bjelovar, www.bbz.hr 1.6. Ako je bilo odstupanja u odnosu na prijedlog aktivnosti, navedite koji su bili razlozi, je li i na koji na"in ugovaratelj upoznat s promjenama te na koji su na"in promjene utjecale na rezultate i ciljeve jednokratne aktivnosti. 1.7. Jeste li u izvje%tajnom razdoblju nai%li na neke zna"ajne prepreke u provedbi aktivnosti? Ako da,

Stranica 7 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Bjelovarsko-bilogorska !upanija, Dr. Ante Star"evi#a 8, Bjelovar, www.bbz.hr 3.1. Navedite na koji ste na"in proveli vrednovanje (evaluaciju) uspje%nosti jednokratne aktivnosti u izvje%tajnom razdoblju. (Jeste li proveli interno organizacijsko ili vanjsko, neovisno vrednovanje? Tko je proveo vrednovanje? Jesu li sudionici popunjavali evaluacijske listi"e? Ako jesu, koji su rezultati analize.) 3.2. Ukratko prika!ite rezultate vrednovanja aktivnosti te metode kori%tene u procesu vrednovanja. 4. Odr'ivost projekta 4.1. Na koji na"in #e se koristiti rezultati jednokratne aktivnosti nakon zavr%etka provedbe? Postoji li plan nastavka jednokratnih aktivnosti? 5. Prora(un jednokratne aktivnosti i financijski izvje%taj za izvje%tajno razdoblje 5.1. Navedite glavne napomene vezano uz financijski izvje%taj i eventualno odstupanje od planiranog prora"una jednokratne aktivnosti. 5.2. Je li se potro%nja financijskih sredstava odvijala prema planiranom prora"unu ili ste imali te%ko#a? Navedite te%ko#e na koje ste nai%li. Bjelovarsko-bilogorska !upanija, Dr. Ante Star"evi#a 8, Bjelovar, www.bbz.hr 3. Pra&enje i vrednovanje uspje%nosti jednokratne aktivnosti

Stranica 8 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 Bjelovarsko-bilogorska !upanija, Dr. Ante Star"evi#a 8, Bjelovar, www.bbz.hr 5.3. Je li osigurano sufinanciranje jednokratne aktivnosti? 6. Ostali podaci o dosada%njoj provedbi jednokratne aktivnosti 6.1. Istaknite posebne uspjehe i mogu#e dodatne vrijednosti vezane uz dosada%nju provedbu jednokratne aktivnosti. 6.2. Navedite ostvarenu suradnju s medijima u proteklom razdoblju ili drugim dionicima na aktivnostima vezanim uz promociju aktivnosti ili usluga korisnicima. 6.3. 'to su bile glavne prepreke s kojima ste se susreli tijekom provedbe aktivnosti? Jeste li ih uspje%no prevladali i kako? 'to biste naveli kao glavne pouke vezano uz te prepreke i na"ine na koje ste ih prevladali (ili razloge koji su vas u tome sprije"ili)? 7. Prilozi izvje%taju Bjelovarsko-bilogorska !upanija, Dr. Ante Star"evi#a 8, Bjelovar, www.bbz.hr 5.2. Je li se potro%nja financijskih sredstava odvijala prema planiranom prora"unu ili ste imali te%ko#a? Navedite te%ko#e na koje ste nai%li.

Stranica 9 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Bjelovarsko-bilogorska !upanija, Dr. Ante Star"evi#a 8, Bjelovar, www.bbz.hr 7.1. Popis priloga uz opisni izvje%taj (zapisnici, fotografije, "lanci iz medija, i sl.). Ime i prezime, potpis osobe ovla%tene za zastupanje i pe(at korisnika aktivnosti (u udruzi/ prijavitelj) Ime i prezime te potpis voditelja/voditeljice aktivnosti (u udruzi /prijavitelj) MP Mjesto i datum sastavljanja izvje%taja Bjelovarsko-bilogorska !upanija, Dr. Ante Star"evi#a 8, Bjelovar, www.bbz.hr 7. Prilozi izvje%taju

Stranica 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 189. Temeljem Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", 83/22.), Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 74/14., 70/17 i 98/19.), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine", broj 26/15 i 37/21), članka 56. Statuta Bjelovarsko bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) i Pravilnika o izboru i utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi Bjelovarsko-bilogorske županije Klasa: 611-01/22-01/5 Urbroj :2103-09-22-1, Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu Članak 1. Ovom Odlukom raspisuje se Javni poziv za raspodjelu sredstava namijenjenih financiranju /sufinanciranju programa/projekata u djelatnosti kulture koji su od interesa za Bjelovarsko-bilogorsku županiju, planiranih u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 160.000,00 kuna odnosno 21.235,65 eura. Javni poziv se raspisuje za podnošenje prijedloga programa u okviru sljedećih područja i djelatnosti: 1. programi likovne, glazbene, glazbeno-scenske i plesne djelatnosti, 2. programi knjižnične, knjižne i nakladničke djelatnosti, 3. programi poticanja i njegovanja tradicijske baštine i razvitka kulturno umjetničkog amaterizma, 4. programi muzejsko-galerijske djelatnosti, 5. programi spomeničke baštine i vjerskih objekata, 6. programi kulturnih manifestacija. Članak 2. Pravo podnošenja prijave imaju imaju kulturnoumjetničke udruge, umjetničke organizacije, građani i udruge, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Bjelovarskobilogorske. Članak 3. Javni poziv objavit će se dana 14.studenog 2022. godine na službenim mrežnim stranicama Bjelovarskobilogorske županije www.bbz.hr i oglasnoj ploči Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 4. Zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje Bjelovarsko-bilogorske županije za objavu i provedbu Javnog poziva sukladno ovoj Odluci. Članak 5. Javni poziv bit će otvoren do 14. prosinca 2022. godine. Članak 6. Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 611-01/22-01/6 URBROJ: 2103-09-22-1 Bjelovar, 10. studenog 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 190. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 09. studenoga 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o donošenju Plana nabave za 2023. godinu Opće bolnice Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje prethodnu suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 021-01/22-03/20, Ur.broj: 2103-72-0322-06, od 02. studenoga 2022. godine, kojom se usvaja Plan nabave za 2023. godinu Opće bolnice Bjelovar. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-164 Bjelovar, 09. studenoga 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 191. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 09. studenoga 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o VII. izmjenama i dopunama Plana nabave za 2022. godinu Opće bolnice Bjelovar

Stranica 11 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje prethodnu suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 021-01/22-03/20, Ur.broj: 210372-03-22-07, od 02. studenoga 2022. godine, kojom se usvajaju VII. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu Opće bolnice Bjelovar. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-163 Bjelovar, 09. studenoga 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 192. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 17. listopada 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu Opće bolnice Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 021-01/22-03/19, Ur.broj: 2103-72-03-22-05, od 14. listopada 2022. godine, kojom se donosi Financijski plan za 2023. i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-158 Bjelovar, 17. listopada 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 193. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 12. listopada 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o pokretanju zapošljavanja u Daruvarskim toplicama Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o pokretanju zapošljavanja, donijetu na 27. sjednici Upravnog vijeća, održanoj dana 31. kolovoza 2022. godine, kako slijedi: - prvostupnik fizioterapije – 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/2 URBROJ: 2103-09-22-34 Bjelovar, 12. listopada 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 194. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 12. listopada 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o pokretanju zapošljavanja u Daruvarskim toplicama Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o pokretanju zapošljavanja, donijetu na 25. sjednici Upravnog vijeća, održanoj dana 29. srpnja 2022. godine, kako slijedi: - rukovatelj motorno tehničkim strojevima – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/2 URBROJ: 2103-09-22-33 Bjelovar, 12. listopada 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

Stranica 12 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 195. Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 24. stavak 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju ("Narodne novine", broj 69/22), članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (Županijski glasnik, broj 22/09, 01/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21 ) i Odluke Školskog odbora Srednje škole Čazma od 15. studenoga 2022. godine, Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Srednje škole Čazma Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Srednje škole Čazma, koji je utvrdio Školski odbor na sjednici održanoj dana 15. studenoga 2022. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/22-02/13 URBROJ: 2103-09-22-4 Bjelovar, 22. studeni 2022. godine ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 196. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Srednjoj školi August Šenoa Garešnica za poktetanje postupka ishođenja rješenja pa početak izvođenja gimnazijskog programa obrazovanja – Jezična gimnazija u školskoj godini 2023./2024. I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Srednjoj školi August Šenoa Garešnica za pokretanje postupka ishođenja rješenja pa početak izvođenja gimnazijskog programa obrazovanja – Jezična gimnazija u školskoj godini 2023./2024. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-99 Bjelovar, 27. listopada 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 197. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Srednjoj školi Bartola Kašića Grubišno Polje za uvođenje novog obrazovnog programa – Veterinarski tehničar I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Srednjoj školi Bartola Kašića Grubišno Polje za uvođenje novog obrazovnog programa – Veterinarski tehničar. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-103 Bjelovar, 27. listopada 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 198. Na temelju članka 98. Stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09,01/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 I 1/21) i Odluke Školskog odbora Tehničke škole Daruvar iz Daruvara od 6. listopada 2022. godine župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Tehničke škole Daruvar

Stranica 13 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Tehničke škole Daruvar, koji je utvrdio Školski odbor na sjednici školskog odbora održanoj 6. listopada 2022. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/22-02/12 URBROJ: 2103-09-22-3 Bjelovar, 11. studenog 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 199. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 21. studenoga 2022. godine donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na V. izmjenu i dopunu Popisa prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na V. izmjenu i dopunu popisa prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini, koja se odnosi isključivo na Dom zdravlja Bjelovarskobilogorske županije. Članak 2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/55 URBROJ: 2103-09-22-40 Bjelovar, 21. studenoga 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 200. Temeljem članka 119. stavka 1. Podstavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 56. stavka 6. točke 15. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je 2. studenoga 2022. godine RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog odbora Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar Članak 1. Za članove Školskog odbora Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar, iz reda osnivača imenuju se: 1. Ana Rajčević, 2. Iva Pintar, 3. Zlatka Pemper. Članak 2. Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani. Članak 3. Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora. Članak 4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 081-04/22-01/27 URBROJ: 2103-09-22-01 U Bjelovaru, 2. studenoga 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 201. Temeljem članka 119. stavka 1. Podstavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 56. stavka 6. točke 15. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je 2. studenoga 2022. godine RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog odbora Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar Članak 1. Za članove Škol skog odbora Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar, iz reda osnivača imenuju se:

Stranica 14 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 1. Andrea Šoštarko, 2. Lucija Večerić, 3. Mario Holiček. Članak 2. Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani. Članak 3. Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora. Članak 4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 081-04/22-01/25 URBROJ: 2103-09-22-01 U Bjelovaru, 2. studenoga 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 202. Temeljem članka 119. stavka 1. Podstavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 56. stavka 6. točke 15. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je 2. studenoga 2022. godine RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog odbora Doma učenika srednjih škola Bjelovar Članak 1. Za članove Školskog odbora Doma učenika srednjih škola Bjelovar, iz reda osnivača imenuju se: 1. Ivona Košutić Dedić, 2. Matea Radić, 3. Ante Amižić. Članak 2. Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani. Članak 3. Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora. Članak 4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 081-04/22-01/26 URBROJ: 2103-09-22-01 U Bjelovaru, 2. studenoga 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 203. Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 56., stavka 6., točke 15. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole Čazma Članak 1. Ivana Gusić imenuje se za članicu Školskog odbora Osnovne škole Čazma. Članak 2. Članici Školskog odbora iz članka 1. ovog Rješenja mandat teče od dana donošenja ovog Rješenja, a traje do kraja mandata cjelokupnog Školskog odbora. Članak 3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/62 URBROJ: 2103-09-22-13 U Bjelovaru, 28. listopada 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 204. Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima ("Narodne novine", broj 83/22), članka 4. stavka 1. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Bjelovarskobilogorske županije Klasa: 612-03/22-01/1, Urbroj. 2103/1-01-22-3 od 07. listopada 2022. godine i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski

Stranica 15 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije je 27. listopada 2022.godine donio, RJEŠENJE o imenovanju članova Kulturnog vijeća Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Za članove Kulturnog vijeća Bjelovarsko-bilogorske županije, imenuju se: 1. Boris Abramović 2. Slaven Klobučar 3. Vanda Cegledi 4. Valna Bastijančić Erjavec 5. Ivana Pečenjev. Članak 2. Obveze, prava i rad članova Kulturnog vijeća utvrđeni su odredbama Zakona o kulturnim vijećima ("Narodne novine", broj 83/22) i Odlukom o osnivanju Kulturnog vijeća Bjelovarsko-bilogorske županije, Klasa: 612-03/22-01/1, Urbroj. 2103/1-01-22-3 od 07. listopada 2022. godine. Članak 3. Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 612-03/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-4 Bjelovar, 27. listopada 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 205. Na temelju Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", broj 83/2022) i članka 56. Statuta Bjelovarsko bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09,1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi PRAVILNIK o izboru i utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Ovim Pravilnikom određuju se kriteriji i postupak izbora programa, te utvrđuje program javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 2. Utvrđivanje kulturnih programa od interesa za Bjelovarsko-bilogorsku županiju i njihovo uvrštavanje u Program javnih potreba u kulturi provodi se putem Javnog poziva koji raspisuje Upravni odjel nadležan za poslove javnih potreba u kulturi Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 3. Javni poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije i otvoren je za podnošenje prijava najmanje 30 dana od dana objave. Članak 4. Pravo prijavljivanja programa na Poziv imaju kulturno-umjetničke udruge, umjetničke organizacije, građani i udruge, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 5. Prijave se podnose na propisanim obrascima uz pripadajuću dokumentaciju i obavezno sadrže sve priloge koji su navedeni u prijavnici odnosno pozivu. Na jednom obrascu može biti samo jedan program. Obrasce zainteresirani mogu preuzeti u Upravnom odjelu nadležnom za poslove javnih potreba u kulturi te na mrežnim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Članak 6. Javni poziv se raspisuje za podnošenje prijedloga programa u okviru sljedećih područja i djelatnosti: 1. programi likovne, glazbene, glazbeno-scenske i plesne djelatnosti, 2. programi knjižnične, knjižne i nakladničke djelatnosti, 3. programi poticanja i njegovanja tradicijske baštine i razvitka kulturno umjetničkog amaterizma, 4. programi muzejsko- galerijske djelatnosti, 5. programi spomeničke baštine i vjerskih objekata, 6. programi kulturnih manifestacija. Predlagatelj programa javnih potreba u kulturi može prijaviti najviše tri programa koja će se provoditi za tekuću godinu. Članak 7. Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga provodi Kulturno vijeće Bjelovarsko-bilogorske županije uz pomoć stručnih djelatnika Upravnog odjela nadležnog za poslove javnih potreba u kulturi.

Stranica 16 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 Članak 8. Pri stručnom vrednovanju prijavljenih programa od značaja za Bjelovarsko-bilogorsku županiju, Kulturno vijeće će primjenjivati sljedeće kriterije: 1. opći interes za kulturni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, 2. kontinuitet programa, 3. ekonomičnost i dugoročnost programa, 4. programi edukacije i programi popularizacije kulturnih sadržaja, 5. značaj programa za očuvanje kulturne baštine, kulturnog identiteta i izvornih vrijednosti, 6. uključenost u međunarodne kulturne mreže i projekte, 7. promicanje programa za djecu i mlade, 8. podrška jedinice lokalne samouprave u ostvarivanju programa, 9. financijska potpora iz drugih izvora. Članak 9. Nakon provedenog postupka vrednovanja zaprimljenih prijedloga, Kulturno vijeće Bjelovarsko-bilogorske županije dostavlja Županu svoj prijedlog koji mora sadržavati popis programa čije se sufinanciranje predlaže s prijedlogom iznosa financijske potpore, sukladno proračunskim uvjetima za tekuću godinu. Članak 10. Podnositelji prijedloga programa bit će pismeno obaviješteni o donesenoj odluci. Rezultat provedenog javnog poziva objavljuje se na mrežnim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 11. S prijaviteljem programa kojem su odobrena financijska sredstva putem Javnog poziva Bjelovarskobilogorska županija sklapa Ugovor o financiranju kojim su regulirane obveze davatelja (Bjelovarsko-bilogorska županija) i korisnika (prijavitelj programa). Članak 12. Korisnici sredstava Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije dužni su po izvršenju programa u roku od mjesec dana Upravnom odjelu nadležnom za poslove javnih potreba u kulturi dostaviti Izvješće o izvršenom programu na propisanim obrascima s pripadajućim prilozima definiranim Javnim pozivom iz članka 2. ovog pravilnika. Članak 13. U slučaju ne ispunjavanja obaveza iz članka 11. ovog Pravilnika korisnik sredstava dužan je izvršiti povrat financijskuh sredstava, uvećan za iznos zateznih kamata. Članak 14. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o izboru i utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi Bjelovarsko – bilogorske županije Klasa: 61001/09-01/3, Urbroj: 3103-09-13-1. Članak 15. Ovaj Pravilnik stupa na snagu idućeg dana od dana objave i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 611-01/22-01/5 URBROJ: 2103-09-22-1 Bjelovar, 10. studenog 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

Stranica 17 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK OPĆINA SIRAČ 77. Temeljem članka 88. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 24/13, 102/17, 1/20, 147/20) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 1/18, 3/21), Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 18. sjednici održanoj 24.10.2022. godine donosi: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2022. GODINU I. OPĆI DIO Članak 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2022. godinu sadrži: Ostvarenje Izvorni plan Ostvarenje 1-6/2021 1-6/2022 1-6/2022 RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja 5.596.692,13 kn 13.760.590,58 kn 6.371.194,67 kn Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.634,08 kn 297.000,00 kn 820,26 kn UKUPNO PRIHODA 5.599.326,21 kn 14.057.590,58 kn 6.372.014,93 kn Rashodi poslovanja 3.536.631,66 kn 8.947.844,52 kn 3.188.855,58 kn Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.993.334,33 kn 3.869.135,48 kn 847.780,55 kn UKUPNO RASHODA 6.529.965,99 kn 12.816.980,00 kn 4.036.636,13 kn RAZLIKA VIŠAK/MANJAK -930.639,78 kn 1.240.610,58 kn 2.335.378,80 kn RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina 0,00 kn -1.066.187,93 kn 0,00 kn Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju 0,00 kn -1.066.187,93 kn 0,00 kn RAČUN FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 300.000,00 kn 0,00 kn 0,00 kn Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 kn 174.422,65 kn 174.422,72 kn NETO FINANCIRANJE 300.000,00 kn -174.422,65 kn -174.422,72 kn VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA -630.639,78 kn 0,00 kn 2.160.956,08 kn Članak 2. Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja/zaduživanja kako slijedi:

Stranica 18 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2] Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan Ostvarenje Indeks Indeks Pozicija 1- 6/202 1-6/ 2022 1- 6/2022 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 PRIHODI I PRIMICI 6 Prihodi poslovanja 5.596.692,13 13.760.590,58 6.371.194,67 113,84% 46,30% 61 Prihodi od poreza 2.148.624,43 6.072.328,90 2.348.317,38 109,29% 38,67% 611 Porez i prirez na dohodak 2.096.258,42 5.916.328,90 2.238.403,98 106,78% 37,83% 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 2.222.557,59 2.324.445,11 104,58% 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 72.990,32 55.345,84 75,83% 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 23.470,07 35.949,82 153,17% 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 21.167,85 11.689,32 55,22% 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 0,00 0,00 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -243.927,41 -189.026,11 77,49% 613 Porezi na imovinu 50.616,66 141.000,00 97.411,98 192,45% 69,09% 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 240,00 725,93 302,47% 6134 Povremeni porezi na imovinu 50.376,66 96.686,05 191,93% 614 Porezi na robu i usluge 1.749,35 15.000,00 12.501,42 714,63% 83,34% 6142 Porez na promet 1.705,50 12.501,42 733,01% 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 43,85 0,00 0,00% 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 1.740.993,45 4.518.800,00 1.960.261,59 112,59% 43,38% 633 Pomoći iz proračuna 739.368,31 2.180.800,00 567.965,04 76,82% 26,04% 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 739.368,31 367.965,04 49,77% 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 0,00 200.000,00 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 86.170,96 118.000,00 15.522,15 18,01% 13,15% 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 86.170,96 15.522,15 18,01% 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 96.950,00 190.000,00 81.200,00 83,75% 42,74% 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 96.950,00 81.200,00 83,75% 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 818.504,18 2.030.000,00 1.295.574,40 158,29% 63,82% 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava sredstava 505.691,68 513.297,87 101,50% 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 312.812,50 782.276,53 250,08% 64 Prihodi od imovine 144.261,40 489.961,68 494.862,88 343,03% 101,00% 641 Prihodi od financijske imovine 14.847,88 30.810,00 12.556,48 84,57% 40,75% 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 9,11 1,91 20,97% 6414 Prihodi od zateznih kamata 14.838,77 12.554,57 84,61% 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 0,00 0,00 642 Prihodi od nefinancijske imovine 129.413,52 458.401,68 482.306,40 372,69% 105,21% 6421 Naknade za koncesije 0,00 0,00 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 70.776,32 79.751,56 112,68% 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 54.137,00 401.504,84 741,65% 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 4.500,20 1.050,00 23,33% 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 0,00 750,00 0,00 0,00% 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 0,00 0,00 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.539.760,52 2.535.000,00 1.547.888,23 100,53% 61,06%

Stranica 19 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan Ostvarenje Indeks Indeks Pozicija 1- 6/202 1-6/ 2022 1- 6/2022 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 651 Upravne i administrativne pristojbe 10,74 500,00 0,00 0,00% 0,00% 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 10,74 0,00 0,00% 652 Prihodi po posebnim propisima 1.197.232,76 1.924.500,00 1.259.710,08 105,22% 65,46% 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 154,52 211,26 136,72% 6524 Doprinosi za šume 1.188.368,66 1.254.395,78 105,56% 6526 Ostali nespomenuti prihodi 8.709,58 5.103,04 58,59% 653 Komunalni doprinosi i naknade 342.517,02 610.000,00 288.178,15 84,14% 47,24% 6531 Komunalni doprinosi 9.890,27 0,00 0,00% 6532 Komunalne naknade 332.626,75 288.178,15 86,64% 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 22.166,74 137.500,00 19.807,14 89,36% 14,41% 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 21.941,74 42.500,00 19.807,14 90,27% 46,61% 6615 Prihodi od pruženih usluga 21.941,74 19.807,14 90,27% 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 225,00 95.000,00 0,00 0,00% 0,00% 6631 Tekuće donacije 0,00 0,00 6632 Kapitalne donacije 225,00 0,00 0,00% 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 885,59 7.000,00 57,45 6,49% 0,82% 683 Ostali prihodi 885,59 7.000,00 57,45 6,49% 0,82% 6831 Ostali prihodi 885,59 57,45 6,49% 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.634,08 297.000,00 820,26 31,14% 0,28% 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 0,00 150.000,00 0,00 0,00% 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 0,00 150.000,00 0,00 0,00% 7111 Zemljište 0,00 0,00 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 2.634,08 147.000,00 820,26 31,14% 0,56% 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 2.634,08 147.000,00 820,26 31,14% 0,56% 7211 Stambeni objekti 2.634,08 820,26 31,14% 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 0,00 0,00 0,00 7221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 UKUPNO 5.599.326,21 14.057.590,58 6.372.014,93 113,80% 45,33% OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3] Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan Ostvarenje Indeks Indeks Pozicija 1- 6/202 1-6/ 2022 1- 6/2022 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 RASHODI I IZDACI 3 Rashodi poslovanja 3.536.631,66 8.947.844,52 3.160.105,58 89,35% 35,32% 31 Rashodi za zaposlene 1.057.206,18 1.348.800,00 781.437,72 73,92% 57,94% 311 Plaće (Bruto) 905.626,55 995.000,00 636.046,60 70,23% 63,92% 3111 Plaće za redovan rad 905.626,55 636.046,60 70,23% 312 Ostali rashodi za zaposlene 3.702,86 171.300,00 40.443,30 1092,22% 23,61% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3.702,86 40.443,30 1092,22% 313 Doprinosi na plaće 147.876,77 182.500,00 104.947,82 70,97% 57,51% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 147.876,77 104.947,82 70,97% 32 Materijalni rashodi 1.629.012,90 4.127.539,52 1.459.321,20 89,58% 35,36% 321 Naknade troškova zaposlenima 48.438,94 240.800,00 24.587,06 50,76% 10,21% 3211 Službena putovanja 927,00 1.331,00 143,58% 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 39.441,44 21.724,56 55,08%

Stranica 20 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan Ostvarenje Indeks Indeks Pozicija 1- 6/202 1-6/ 2022 1- 6/2022 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.852,50 937,50 16,02% 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 2.218,00 594,00 26,78% 322 Rashodi za materijal i energiju 241.274,67 616.739,52 223.223,50 92,52% 36,19% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 46.770,82 40.758,74 87,15% 3223 Energija 129.693,17 145.719,70 112,36% 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 62.347,29 6.785,80 10,88% 3225 Sitni inventar i auto gume 2.463,39 29.959,26 1216,18% 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 323 Rashodi za usluge 1.172.529,42 2.994.341,00 1.156.292,54 98,62% 38,62% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 31.247,93 28.852,87 92,34% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 822.421,36 685.801,37 83,39% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 86.080,83 63.005,00 73,19% 3234 Komunalne usluge 71.350,36 42.672,69 59,81% 3235 Zakupnine i najamnine 2.580,25 1.322,50 51,25% 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 8.326,94 20.119,01 241,61% 3237 Intelektualne i osobne usluge 71.412,50 185.991,59 260,45% 3238 Računalne usluge 19.995,49 21.587,56 107,96% 3239 Ostale usluge 59.113,76 106.939,95 180,91% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.489,00 9.307,00 3.456,00 53,26% 37,13% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.489,00 3.456,00 53,26% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 160.280,87 266.352,00 51.762,10 32,29% 19,43% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 133.653,64 0,00 0,00% 3292 Premije osiguranja 10.182,12 10.434,81 102,48% 3293 Reprezentacija 13.947,15 28.590,90 204,99% 3294 Članarine 0,00 0,00 3295 Pristojbe i naknade 375,00 217,50 58,00% 3296 Troškovi sudskih postupaka 0,00 3.450,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.122,96 9.068,89 427,18% 34 Financijski rashodi 12.041,43 33.000,00 10.248,68 85,11% 31,06% 343 Ostali financijski rashodi 12.041,43 33.000,00 10.248,68 85,11% 31,06% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 11.120,67 10.058,74 90,45% 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,00 0,00 3433 Zatezne kamate 21,98 189,94 864,15% 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 898,78 0,00 0,00% 35 Subvencije 92.240,00 300.000,00 0,00 0,00% 0,00% 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 92.240,00 300.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 90.000,00 0,00 0,00% 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 2.240,00 0,00 0,00% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 527.825,44 1.307.055,00 582.859,98 110,43% 44,59% 363 Pomoći unutar općeg proračuna 108.384,35 220.000,00 92.213,81 85,08% 41,92% 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 108.384,35 92.213,81 85,08% 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 419.441,09 1.087.055,00 490.646,17 116,98% 45,14% 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 419.441,09 490.646,17 116,98% 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 0,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 66.601,34 433.950,00 57.508,00 86,35% 13,25%

Stranica 21 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan Ostvarenje Indeks Indeks Pozicija 1- 6/202 1-6/ 2022 1- 6/2022 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 66.601,34 433.950,00 57.508,00 86,35% 13,25% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 57.150,50 50.500,00 88,36% 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 9.450,84 7.008,00 74,15% 38 Ostali rashodi 151.704,37 1.397.500,00 268.730,00 177,14% 19,23% 381 Tekuće donacije 146.704,37 807.500,00 145.930,00 99,47% 18,07% 3811 Tekuće donacije u novcu 142.200,00 145.930,00 102,62% 3812 Tekuće donacije u naravi 4.504,37 0,00 0,00% 382 Kapitalne donacije 5.000,00 390.000,00 103.000,00 2060,00% 26,41% 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 5.000,00 103.000,00 2060,00% 383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 20.000,00 0,00 0,00% 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 0,00 386 Kapitalne pomoći 0,00 180.000,00 19.800,00 11,00% 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 19.800,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.993.334,33 3.869.135,48 847.780,55 28,32% 21,91% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 15.000,00 398.000,00 67.052,50 447,02% 16,85% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 15.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 0,00% 4111 Zemljište 15.000,00 0,00 0,00% 412 Nematerijalna imovina 0,00 248.000,00 67.052,50 27,04% 4124 Ostala prava 0,00 67.052,50 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 210.088,37 1.348.000,00 528.847,00 251,73% 39,23% 421 Građevinski objekti 126.726,63 1.102.000,00 487.065,27 384,34% 44,20% 4212 Poslovni objekti 0,00 0,00 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 51.525,83 86.856,25 168,57% 4214 Ostali građevinski objekti 75.200,80 400.209,02 532,19% 422 Postrojenja i oprema 70.986,74 235.000,00 41.781,73 58,86% 17,78% 4221 Uredska oprema i namještaj 11.303,90 41.781,73 369,62% 4222 Komunikacijska oprema 309,90 0,00 0,00% 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 12.054,00 0,00 0,00% 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 47.318,94 0,00 0,00% 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 1.000,00 0,00 0,00% 4241 Knjige 0,00 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 12.375,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 12.375,00 0,00 0,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.768.245,96 2.123.135,48 251.881,05 9,10% 11,86% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.768.245,96 2.108.135,48 251.881,05 9,10% 11,95% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.768.245,96 251.881,05 9,10% 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 15.000,00 0,00 0,00% 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 0,00 UKUPNO 6.529.965,99 12.816.980,00 4.007.886,13 61,38% 31,27%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=