ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 100 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 Članak 2. Roba i usluge procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno radovi procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn, nabavljat će se sukladno internom aktu naručitelja. Članak 3. Sve postupke javne nabave, radova, roba i usluga provodi stručno povjerenstvo imenovano od strane Naručitelja. Članak 4. Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku" i na internetskim stranicama Općine Sirač. KLASA: 400-05/22-01/1 URBROJ: 2103-17-02-22-7 DATUM: 28.09.2022. Načelnik: Igor Supan, mag. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=