ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 101 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK 94. Na temelju članka 77. stavka 5. Zakona o gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 84/21) i članka 51.a Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21) Općinski načelnik Općine Sirač dana 12. rujna 2022. godine donosi SUGLASNOST na prijedlog Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sirač I. Daje se davatelju javne usluge trgovačkom društvu DARKOM d.o.o. Daruvar, OIB: 51300447787, Josipa Kozarca 19, Daruvar, suglasnost na Prijedlog Cjenika za pružanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sirač. Prijedlog Cjenika iz prethodnog stavka nije predmet objave u "Županijskom glasniku". II. Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sirač primjenjivat će se od 01.10.2022. godine. III. Ova Suglasnost stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 351-03/22-01/5 URBROJ: 2103-17-02-22-4 Sirač, 12.09.2022. Načelnik: Igor Supan, mag. oec., v. r. 95. Na temelju članka 77. stavka 9. Zakona o gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 84/21) i članka 51.a Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21) Općinski načelnik Općine Sirač dana 12.09.2022. godine daje OČITOVANJE o usklađenosti prijedloga cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sirač trgovačkog društva Darkom d.o.o. Daruvar sa Zakonom o gospodarenju otpadom I Prijedlog Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sirač trgovačkog društva Darkom d.o.o. Daruvar, Josipa Kozarca 19, Daruvar je u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 84/21) i Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 6/22). Predložene cijene potiču korisnike javne usluge da odvojeno od miješanog komunalnog otpada predaju biootpad, reciklabilni komunalni otpad, glomazni otpad i opasni komunalni otpad, te da kad je to primjenjivo kompostiraju biootpad. II Ovo Očitovanje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 351-03/22-01/5 URBROJ: 2103-17-02-22-3 Sirač, 12.09.2022. Načelnik: Igor Supan, mag. oec., v. r. 96. Na temelju članka 35. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 51a. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21) Načelnik Općine Sirač, dana 29. kolovoza 2022. godine, donosi ODLUKU o dodjeli naknade učenicima Osnovne škole Sirač za školski pribor i drugi obrazovni materijal Članak 1. Učenicima koji pohađaju Osnovnu školu Sirač odobrava se jednokratna financijska pomoć za kupnju školskog pribora i drugog obrazovnog materijala u školskoj 2022./2023. godini. Članak 2. Učenicima prvog do četvrtog razreda osnovne škole odobrava se 150,00 kn naknade. Učenicima petog do osmog razreda osnovne škole odobrava se 300,00 kn naknade. Članak 3. Iznos iz članka 2. ove Odluke isplatit će se na tekući račun roditelja, odnosno skrbnika učenika, koji podatak će prikupiti Osnova škola Sirač.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=