ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 19 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan Ostvarenje Indeks Indeks Pozicija 1- 6/202 1-6/ 2022 1- 6/2022 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 651 Upravne i administrativne pristojbe 10,74 500,00 0,00 0,00% 0,00% 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 10,74 0,00 0,00% 652 Prihodi po posebnim propisima 1.197.232,76 1.924.500,00 1.259.710,08 105,22% 65,46% 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 154,52 211,26 136,72% 6524 Doprinosi za šume 1.188.368,66 1.254.395,78 105,56% 6526 Ostali nespomenuti prihodi 8.709,58 5.103,04 58,59% 653 Komunalni doprinosi i naknade 342.517,02 610.000,00 288.178,15 84,14% 47,24% 6531 Komunalni doprinosi 9.890,27 0,00 0,00% 6532 Komunalne naknade 332.626,75 288.178,15 86,64% 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 22.166,74 137.500,00 19.807,14 89,36% 14,41% 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 21.941,74 42.500,00 19.807,14 90,27% 46,61% 6615 Prihodi od pruženih usluga 21.941,74 19.807,14 90,27% 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 225,00 95.000,00 0,00 0,00% 0,00% 6631 Tekuće donacije 0,00 0,00 6632 Kapitalne donacije 225,00 0,00 0,00% 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 885,59 7.000,00 57,45 6,49% 0,82% 683 Ostali prihodi 885,59 7.000,00 57,45 6,49% 0,82% 6831 Ostali prihodi 885,59 57,45 6,49% 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.634,08 297.000,00 820,26 31,14% 0,28% 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 0,00 150.000,00 0,00 0,00% 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 0,00 150.000,00 0,00 0,00% 7111 Zemljište 0,00 0,00 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 2.634,08 147.000,00 820,26 31,14% 0,56% 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 2.634,08 147.000,00 820,26 31,14% 0,56% 7211 Stambeni objekti 2.634,08 820,26 31,14% 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 0,00 0,00 0,00 7221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 UKUPNO 5.599.326,21 14.057.590,58 6.372.014,93 113,80% 45,33% OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3] Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan Ostvarenje Indeks Indeks Pozicija 1- 6/202 1-6/ 2022 1- 6/2022 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 RASHODI I IZDACI 3 Rashodi poslovanja 3.536.631,66 8.947.844,52 3.160.105,58 89,35% 35,32% 31 Rashodi za zaposlene 1.057.206,18 1.348.800,00 781.437,72 73,92% 57,94% 311 Plaće (Bruto) 905.626,55 995.000,00 636.046,60 70,23% 63,92% 3111 Plaće za redovan rad 905.626,55 636.046,60 70,23% 312 Ostali rashodi za zaposlene 3.702,86 171.300,00 40.443,30 1092,22% 23,61% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3.702,86 40.443,30 1092,22% 313 Doprinosi na plaće 147.876,77 182.500,00 104.947,82 70,97% 57,51% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 147.876,77 104.947,82 70,97% 32 Materijalni rashodi 1.629.012,90 4.127.539,52 1.459.321,20 89,58% 35,36% 321 Naknade troškova zaposlenima 48.438,94 240.800,00 24.587,06 50,76% 10,21% 3211 Službena putovanja 927,00 1.331,00 143,58% 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 39.441,44 21.724,56 55,08%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=