ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 18 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2] Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan Ostvarenje Indeks Indeks Pozicija 1- 6/202 1-6/ 2022 1- 6/2022 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 PRIHODI I PRIMICI 6 Prihodi poslovanja 5.596.692,13 13.760.590,58 6.371.194,67 113,84% 46,30% 61 Prihodi od poreza 2.148.624,43 6.072.328,90 2.348.317,38 109,29% 38,67% 611 Porez i prirez na dohodak 2.096.258,42 5.916.328,90 2.238.403,98 106,78% 37,83% 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 2.222.557,59 2.324.445,11 104,58% 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 72.990,32 55.345,84 75,83% 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 23.470,07 35.949,82 153,17% 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 21.167,85 11.689,32 55,22% 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 0,00 0,00 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -243.927,41 -189.026,11 77,49% 613 Porezi na imovinu 50.616,66 141.000,00 97.411,98 192,45% 69,09% 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 240,00 725,93 302,47% 6134 Povremeni porezi na imovinu 50.376,66 96.686,05 191,93% 614 Porezi na robu i usluge 1.749,35 15.000,00 12.501,42 714,63% 83,34% 6142 Porez na promet 1.705,50 12.501,42 733,01% 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 43,85 0,00 0,00% 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 1.740.993,45 4.518.800,00 1.960.261,59 112,59% 43,38% 633 Pomoći iz proračuna 739.368,31 2.180.800,00 567.965,04 76,82% 26,04% 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 739.368,31 367.965,04 49,77% 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 0,00 200.000,00 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 86.170,96 118.000,00 15.522,15 18,01% 13,15% 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 86.170,96 15.522,15 18,01% 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 96.950,00 190.000,00 81.200,00 83,75% 42,74% 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 96.950,00 81.200,00 83,75% 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 818.504,18 2.030.000,00 1.295.574,40 158,29% 63,82% 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava sredstava 505.691,68 513.297,87 101,50% 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 312.812,50 782.276,53 250,08% 64 Prihodi od imovine 144.261,40 489.961,68 494.862,88 343,03% 101,00% 641 Prihodi od financijske imovine 14.847,88 30.810,00 12.556,48 84,57% 40,75% 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 9,11 1,91 20,97% 6414 Prihodi od zateznih kamata 14.838,77 12.554,57 84,61% 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 0,00 0,00 642 Prihodi od nefinancijske imovine 129.413,52 458.401,68 482.306,40 372,69% 105,21% 6421 Naknade za koncesije 0,00 0,00 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 70.776,32 79.751,56 112,68% 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 54.137,00 401.504,84 741,65% 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 4.500,20 1.050,00 23,33% 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 0,00 750,00 0,00 0,00% 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 0,00 0,00 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.539.760,52 2.535.000,00 1.547.888,23 100,53% 61,06%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=