ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 21 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan Ostvarenje Indeks Indeks Pozicija 1- 6/202 1-6/ 2022 1- 6/2022 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 66.601,34 433.950,00 57.508,00 86,35% 13,25% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 57.150,50 50.500,00 88,36% 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 9.450,84 7.008,00 74,15% 38 Ostali rashodi 151.704,37 1.397.500,00 268.730,00 177,14% 19,23% 381 Tekuće donacije 146.704,37 807.500,00 145.930,00 99,47% 18,07% 3811 Tekuće donacije u novcu 142.200,00 145.930,00 102,62% 3812 Tekuće donacije u naravi 4.504,37 0,00 0,00% 382 Kapitalne donacije 5.000,00 390.000,00 103.000,00 2060,00% 26,41% 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 5.000,00 103.000,00 2060,00% 383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 20.000,00 0,00 0,00% 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 0,00 386 Kapitalne pomoći 0,00 180.000,00 19.800,00 11,00% 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 19.800,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.993.334,33 3.869.135,48 847.780,55 28,32% 21,91% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 15.000,00 398.000,00 67.052,50 447,02% 16,85% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 15.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 0,00% 4111 Zemljište 15.000,00 0,00 0,00% 412 Nematerijalna imovina 0,00 248.000,00 67.052,50 27,04% 4124 Ostala prava 0,00 67.052,50 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 210.088,37 1.348.000,00 528.847,00 251,73% 39,23% 421 Građevinski objekti 126.726,63 1.102.000,00 487.065,27 384,34% 44,20% 4212 Poslovni objekti 0,00 0,00 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 51.525,83 86.856,25 168,57% 4214 Ostali građevinski objekti 75.200,80 400.209,02 532,19% 422 Postrojenja i oprema 70.986,74 235.000,00 41.781,73 58,86% 17,78% 4221 Uredska oprema i namještaj 11.303,90 41.781,73 369,62% 4222 Komunikacijska oprema 309,90 0,00 0,00% 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 12.054,00 0,00 0,00% 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 47.318,94 0,00 0,00% 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 1.000,00 0,00 0,00% 4241 Knjige 0,00 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 12.375,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 12.375,00 0,00 0,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.768.245,96 2.123.135,48 251.881,05 9,10% 11,86% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.768.245,96 2.108.135,48 251.881,05 9,10% 11,95% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.768.245,96 251.881,05 9,10% 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 15.000,00 0,00 0,00% 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 0,00 UKUPNO 6.529.965,99 12.816.980,00 4.007.886,13 61,38% 31,27%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=