ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 52 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 Tablica 3. Prikaz ostvarenih prihoda od imovine Općine Sirač za 06/2022. godine Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od financijske i prihode od nefinancijske imovine. Prihodi od financijske imovine jesu: kamate (po vrijednosnim papirima, na oročena sredstva i depozite po viđenju, zatezne kamate i za dane zajmove), pozitivne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, dividende, dobit trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima i ostali prihodi od financijske imovine. Prihodi od nefinancijske imovine jesu: naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, naknade za ceste i ostali prihodi od nefinancijske imovine. Općina ostvaruje prihod od koncesije za zauzetost površine od tvrtke koja vrši eksploataciju. Naknada u cijelosti pripada općini i naplaćuje se godišnje, a rudni doprinos se naplaćuje tromjesečno. Prihod se dijeli u omjeru s državom 50%, županijom 20% i općinom 30%. U nastavku je dan grafički prikaz ostvarenih Prihoda od imovine u 2022. godini. Graf 4. Pregled ostvarenih prihoda od imovine Općine Sirač od 01.01.-30.06.2022. godine 2.1.4. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 1.547.888,23 kn. Namjena navedenih prihoda definirana je zakonom odnosno drugim pod zakonskim aktima, a odnose se na prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, prihoda po posebnim propisima, komunalnim doprinosima i naknadama. Uplatnice za komunalnu i vodnu naknadu izašle su na teren u ožujku 2022. godine.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=