ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 55 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Tablica 8. Izvršeni rashodi i izdaci proračuna Općine Sirač za 06/2022. godine U nastavku se daje pojašnjenje ostvarenih rashoda i izdataka proračuna za prvih šest mjeseci 2022. godine po skupinama rashoda. 2.2.1. RASHODI POSLOVANJA Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu 3.160.105,58 kuna. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode. Rashodi za zaposlene Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu od 781.437,72 kuna, a odnose se na rashode za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu, plaće načelnika odnosno izvršne vlasti, te plaće zaposlenika zaposlenih temeljem programa javnih radova po poticajnoj mjeri Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene, te plaće za program zapošljavanja žena iz programa "Zaželi – učim, radim, pomažem". Tablica 9. Izvršeni rashodi za zaposlene Općine Sirač za 06/2022. godine Materijalni rashodi Materijalni rashodi su ostvareni u iznosu 1.459.321,20 kuna, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje općinske uprave. U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge koji su u prvih šest mjeseci 2022. godini ostvareni u iznosu od 1.156.292,54 kune. Rashodi za usluge odnose se na komunalne usluge, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i druge rashode vezane za objekte općinske uprave, te na tekuća i investicijska održavanja objekata komunalne infrastrukture kao što je održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, kanalske mreže i slično. U rashodima za usluge uključena je i izrada projektne dokumentacije. Ostali rashodi unutar skupine materijalnih rashoda su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, rashodi za reprezentaciju, sudske, administrativne i slične pristojbe, te rashodi protokola.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=