ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 60 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 3. POSEBNI DIO PRORAČUNA 3.1. RAZDJEL PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA (001) 3.1.1. GLAVA OPĆINSKO VIJEĆE (00101) Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti Općine kao jedinice lokalne samouprave. U okviru svog djelokruga Općinsko vijeće između ostalog donosi Statut Općine, odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine, donosi općinski proračun, odluku o izvršenju proračuna i nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine te odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonima i Statutom Općine. Program 1001 Javna uprava Ostvarena sredstva Općinskog vijeća iznose 258.111,33 kune u prvih 6 mjeseci 2022. godine. Obuhvaćaju rashode za redovan rad, materijalne rashode predstavničkog tijela, naknade, protokole i promidžbu. Program 1002 Izbori Program u prvih 6 mjeseci 2022. godine nije ostvaren, a planirano je održavanje Izbora za mjesne odbore. 3.1.2. GLAVA URED NAČELNIKA (00102 ) Načelnik zastupa Općinu Sirač i nositelj je izvršne vlasti Općine. Obavlja poslove propisane Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Statutom Općine Sirač. Program 1003 Javna uprava i administracija Ostvarena sredstva za provođenje ovog programa iznose 117.205,07 kuna, a odnose se na rashode za redovan rad i protokolarne poslove načelnika i njegovog zamjenika, te proračunsku pričuvu u iznosu od 20.000,00 kn. 3.1.3. GLAVAVIJEĆANACIONALNIHMANJINA(00103) Program1004 Nacionalnemanjine Ostvarena sredstva ovog programa iznose 0,00 kn, a predviđena su za redovan rad i funkcioniranje Vijeća češke nacionalne manjine i Vijeća srpske nacionalne manjine. 3.2. RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL (002) 3.2.1. GLAVA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL (00201) Ukupni troškovi jedinstvenog upravnog odjela u prvih šest mjeseci 2022. godine iznose 3.806.992,45 kn, a raspoređeni su u sljedeće programe: Program 1005 Javna uprava i administracija Obuhvaća poslove Jedinstvenog upravnog odjela koji ima 6 zaposlenika, a to su upravno-pravni poslovi, opći i administrativni poslovi, financijsko-planski, materijalno-financijski i računovodstveni poslovi, informatički poslovi, pomoćno-tehnički poslovi i ostali. Ostvarena sredstva u iznosu od 786.170,87 kn su raspoređena na rashode za: 1. plaće, doprinose i naknade administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja, 2. materijalne rashode, 3. zajedničke troškove službe kao što su uredski materijal, usluge telefona, interneta, poštarina, usluge promidžbe i informiranja, oglasa, licence, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, 4. geodetsko-katastarske usluge, računalne usluge, pristojbe, 5. financijske rashode, 6. nabavu opreme-sitnog inventara, računala i računalne opreme, uredskog namještaja i slično. Program 1006 Upravljanje imovinom Ostvarena sredstva u ukupnom iznosu od 459.748,03 kune odnose se na: • Aktivnost A 100086 Tekuće i investicijsko uređenje Hrvatskog doma nije ostvareno. • Aktivnost A 100100 Tekuće i investicijsko uređenje (bivše) škole Pakrani nije ostvareno, plan je s uređenjem započeti u sljedećem polugodištu ako nam financijska situacija to bude dopuštala. • Aktivnost A 100107 Tekuće i investicijsko uređenje zgrade Općine je ostvareno u iznosu od 218.075,48 kn na uređenje Arhive i Vijećnice (gletanje zidova, krečenje, postavljanje poda, rasvjete, klime i dr). • Aktivnost K100014 Ulaganja na objektima nije ostvareno. • Aktivnost K100080 Rekonstrukciju i opremanje doma Šibovac ostvarena je u iznosu od 0,00 kn jer je projekt završen i nije bilo potrebe za nikakvim dodatnim popravcima. • Aktivnost K100119 Adaptacija i investicijsko uređenje doma kulture Kip u prvih 6 mjeseci nije ostvareno. • Aktivnost K100154 Izgradnja civilne streljane nije ostvarena u prvih 6 mjeseci 2022. godine.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=