ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 74 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 371.510,48 -80.000,00 291.510,48 78,47% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 371.510,48 -80.000,00 291.510,48 78,47% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 371.510,48 -80.000,00 291.510,48 78,47% Akt. K100014 Dodatna ulaganja na objektima Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% Akt. K100080 Rekonstrukcija i opremanje doma Šibovac Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% Akt. K100119 Adaptacija i investicijsko uređenje doma kulture KIP Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 562.500,00 0,00 562.500,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 562.500,00 0,00 562.500,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 562.500,00 0,00 562.500,00 100,00% Akt. K100154 Izgradnja civilne streljane Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 421 Građevinski objekti 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Akt. K100155 Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00% 412 Nematerijalna imovina 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00% Akt. K100160 Rekonstrukcija društvenog doma Miljanovac Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 50.500,00 0,00 50.500,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 50.500,00 0,00 50.500,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.500,00 0,00 50.500,00 100,00% Akt. K100164 Adaptacija mrtvačnice u Siraču Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 474.500,00 0,00 474.500,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 474.500,00 0,00 474.500,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 474.500,00 0,00 474.500,00 100,00% Akt. K100165 Nadstrešnica ispred O. Š. Sirač Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 68.000,00 -947,50 67.052,50 98,61% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 68.000,00 -947,50 67.052,50 98,61% 412 Nematerijalna imovina 68.000,00 -947,50 67.052,50 98,61% Akt. K100167 Nabava strojeva Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 500.000,00 0,00 500.000,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 0,00 500.000,00 100,00% 422 Postrojenja i oprema 250.000,00 0,00 250.000,00 100,00% 423 Prijevozna sredstva 250.000,00 0,00 250.000,00 100,00% Akt. T100013 Redovno tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 370.500,00 33.505,00 404.005,00 109,04% 32 Materijalni rashodi 370.500,00 33.505,00 404.005,00 109,04% 322 Rashodi za materijal i energiju 184.000,00 23.000,00 207.000,00 112,50% 323 Rashodi za usluge 184.500,00 10.505,00 195.005,00 105,69% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00% Program 1007 Javne potrebe u školstvu 744.185,00 18.412,50 762.597,50 102,47%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=