ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 73 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 311 Plaće (Bruto) 500.000,00 118.000,00 618.000,00 123,60% 312 Ostali rashodi za zaposlene 96.300,00 -18.000,00 78.300,00 81,31% 313 Doprinosi na plaće 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 36.300,00 500,80 36.800,80 101,38% 321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 500,80 30.500,80 101,67% 323 Rashodi za usluge 6.300,00 0,00 6.300,00 100,00% Akt. A100010 Zajednički troškovi službi Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 527.150,00 130.278,00 657.428,00 124,71% 32 Materijalni rashodi 502.650,00 130.278,00 632.928,00 125,92% 321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 43.000,00 15.000,00 58.000,00 134,88% 323 Rashodi za usluge 418.650,00 113.778,00 532.428,00 127,18% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.000,00 1.500,00 27.500,00 105,77% 34 Financijski rashodi 24.500,00 0,00 24.500,00 100,00% 343 Ostali financijski rashodi 24.500,00 0,00 24.500,00 100,00% Akt. A100011 Otplata kredita Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi 8.500,00 0,00 8.500,00 100,00% 34 Financijski rashodi 8.500,00 0,00 8.500,00 100,00% 343 Ostali financijski rashodi 8.500,00 0,00 8.500,00 100,00% Akt. A100012 Nabava opreme Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 246.000,00 -51.867,00 194.133,00 78,92% 32 Materijalni rashodi 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 206.000,00 -51.867,00 154.133,00 74,82% 422 Postrojenja i oprema 195.000,00 -51.867,00 143.133,00 73,40% 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Akt. A100044 Javni radovi - Revitalizacija javnih površina Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 101.500,00 -33.677,72 67.822,28 66,82% 31 Rashodi za zaposlene 91.500,00 -28.234,36 63.265,64 69,14% 311 Plaće (Bruto) 79.000,00 -24.695,30 54.304,70 68,74% 313 Doprinosi na plaće 12.500,00 -3.539,06 8.960,94 71,69% 32 Materijalni rashodi 10.000,00 -5.443,36 4.556,64 45,57% 321 Naknade troškova zaposlenima 8.900,00 -5.443,36 3.456,64 38,84% 322 Rashodi za materijal i energiju 1.100,00 0,00 1.100,00 100,00% Program 1006 Upravljanje imovinom 2.557.510,48 -47.442,50 2.510.067,98 98,14% Akt. A100086 Tekuće i investicijsko uređenje Hrvatskog doma Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Akt. A100100 Tekuće i investicijsko i uređenje (bivša) škola Pakrani Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% Akt. A100107 Zgrada općine - tekuće i investicijsko uređenje

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=