ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 77 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 322 Rashodi za materijal i energiju 1.500,00 0,00 1.500,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.500,00 0,00 9.500,00 100,00% Akt. A100082 Dani kulture nacionalnih manjina Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti 13.537,00 -1.252,00 12.285,00 90,75% 32 Materijalni rashodi 13.537,00 -1.252,00 12.285,00 90,75% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.537,00 -1.252,00 12.285,00 90,75% Akt. K100028 Spomenik kulture "Stari grad" Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 22.106,00 0,00 22.106,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 18.106,00 0,00 18.106,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 18.106,00 0,00 18.106,00 100,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00% Program 1010 Razvoj sporta i rekreacije 280.000,00 0,00 280.000,00 100,00% Akt. A100032 Financiranje programa i projekata u sportu Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta 280.000,00 0,00 280.000,00 100,00% 38 Ostali rashodi 280.000,00 0,00 280.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 280.000,00 0,00 280.000,00 100,00% Program 1011Razvoj civilnog društva 238.000,00 84.430,00 322.430,00 135,47% Akt. A100033 Pomoć vjerskim zajednicama Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice 37.000,00 0,00 37.000,00 100,00% 38 Ostali rashodi 37.000,00 0,00 37.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% 382 Kapitalne donacije 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00% Akt. A100034 Financiranje političkih stranaka Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 22.000,00 4.430,00 26.430,00 120,14% 38 Ostali rashodi 22.000,00 4.430,00 26.430,00 120,14% 381 Tekuće donacije 22.000,00 4.430,00 26.430,00 120,14% Akt. A100035 Redovna djelatnost udruga Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 148.000,00 0,00 148.000,00 100,00% 38 Ostali rashodi 148.000,00 0,00 148.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 148.000,00 0,00 148.000,00 100,00% Akt. A100085 Proračunski korisnici drugog proračuna Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Akt. A100122 Wifi4EU Funkcija: 0460 Komunikacije 21.000,00 0,00 21.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 21.000,00 0,00 21.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 21.000,00 0,00 21.000,00 100,00% Akt. A100169 Defibrilatori (AVD) Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 0,00 80.000,00 80.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 80.000,00 80.000,00 422 Postrojenja i oprema 0,00 80.000,00 80.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=