ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 79 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 323 Rashodi za usluge 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00% Akt. K100067 Nabava opreme za zaštitu okoliša Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Akt. T100168 Odvojeno sakupljanje komunalnog otpada Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 106.250,00 0,00 106.250,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 56.250,00 0,00 56.250,00 100,00% 422 Postrojenja i oprema 56.250,00 0,00 56.250,00 100,00% Program 1020 Poduzetnička zona Lanara 250.000,00 0,00 250.000,00 100,00% Akt. K100084 Otkup zemljišta Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00% Akt. K100090 Izgradnja trafo-stanice u poduzetničkoj Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00% 421 Građevinski objekti 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00% Program 1021 Program Zaželi - učim, radim, pomažem 654.400,00 -40.000,00 614.400,00 93,89% Akt. A100093 Zapošljavanje i obrazovanje žena Funkcija: 1020 Starost 575.500,00 -49.181,76 526.318,24 91,45% 31 Rashodi za zaposlene 405.000,00 45.318,24 450.318,24 111,19% 311 Plaće (Bruto) 290.000,00 60.014,85 350.014,85 120,69% 312 Ostali rashodi za zaposlene 75.000,00 -32.451,29 42.548,71 56,73% 313 Doprinosi na plaće 40.000,00 17.754,68 57.754,68 144,39% 32 Materijalni rashodi 170.500,00 -94.500,00 76.000,00 44,57% 321 Naknade troškova zaposlenima 170.500,00 -94.500,00 76.000,00 44,57% Akt. A100094 Promidžba i vidljivost Funkcija: 1020 Starost 17.500,00 5.700,00 23.200,00 132,57% 32 Materijalni rashodi 17.500,00 5.700,00 23.200,00 132,57% 323 Rashodi za usluge 17.500,00 5.700,00 23.200,00 132,57% Akt. A100095 Upravljanje projektom i administracija Funkcija: 1020 Starost 61.400,00 3.481,76 64.881,76 105,67% 31 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 311 Plaće (Bruto) 0,00 0,00 0,00 313 Doprinosi na plaće 0,00 0,00 0,00 32 Materijalni rashodi 61.400,00 3.481,76 64.881,76 105,67% 322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 27.600,00 0,00 27.600,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.800,00 3.481,76 7.281,76 191,63% Program 1024 Javna ustanova KOMUS SIRAČ 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00% Akt. A100136 Sufinanciranje ustanove KOMUS Sirač Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00% 38 Ostali rashodi 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 382 Kapitalne donacije 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=