ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2023

Stranica 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 KLASA: 602-01/23-01/12 URBROJ: 2103-18-01/11-23-2 Bjelovar, 09. veljače 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 14. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Sirač na Odluku o davanju na privremeno korištenje prostora i opreme školsko sportske dvorane I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Sirač na Odluku o davanju na privremeno korištenje prostora i opreme školsko sportske dvorane. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-01/23-01/07 URBROJ: 2103-18-01/11-23-2 Bjelovar, 08. veljače 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 15. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Velika Pisanica na Odluke Školskog odbora I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Velika Pisanica na Odluke Školskog odbora za korištenje školsko-sportske dvorane Osnovne škole Velika Pisanica za "NK Bilo Velika Pisanica". II. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Velika Pisanica na Odluku Školskog odbora za korištenje školsko-sportske dvorane Osnovne škole Velika Pisanica za Caffe bar "Prva liga". III. Cijena korištenja po satu obračunava se prema Cjeniku kojeg je odredio Školski odbor Osnovne škole Velika Pisanica Odlukom. IV. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-01/23-01/06 URBROJ: 2103-18-01/11-23-3 Bjelovar, 08. veljače 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 16. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Velika Pisanica na Cjenik najma školsko-sportske dvorane I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Velika Pisanica na Cjenik najma školsko-sportske dvorane. II. Cjenik korištenja po satu donosi Školski odbor Osnovne škole Velika Pisanica. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-01/23-01/06 URBROJ: 2103-18-01/11-23-2 Bjelovar, 08. veljače 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 17. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13,

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=