ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2023

Stranica 9 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek Garešnica. 7. UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu višeg stručnog suradnika za poslove županijske skupštine - 1 srednja stručna sprema – čistačica. 8. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, DEMOGRAFIJU I MLADE - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu višeg stručnog suradnika za projekte u zdravstvu. 9. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu pročelnika. Članak 4. Prilikom popunjavanja radnih mjesta upravna tijela Bjelovarsko-bilogorske županije dužna su voditi računa o zapošljavanju osoba koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama Zakona kojima je regulirano osiguravanje zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u tijelima jedinice područne (regionalne) samouprave, kao i Zakona kojim se regulira zapošljavanje osoba sa invaliditetom, ukoliko su se u prijavi na natječaj pozvali na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Članak 5. Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavaju se sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19). Članak 6. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Planu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Članak 7. Plan prijma u službu u upravna tijela Bjelovarskobilogorske županije stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 112-01/23-01/03 URBROJ: 2103-15/01-23-1 Bjelovar, 13. siječnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 12. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Slavka Kolara Hercegovac za sklapanje Ugovora za nabavku mesa i mesnih proizvoda I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Slavka Kolara Hercegovac za sklapanje Ugovora za nabavku mesa i mesnih proizvoda. Ugovor se potpisuje s tvrtkom Vindija d.d. Varaždin. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-01/23-01/11 URBROJ: 2103-18/01-23-2 Bjelovar, 8. veljače 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 13. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Češkoj osnovnoj školi Jana Amosa Komenskog za nabavku kombi vozila I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Češkoj osnovnoj školi Jana Amosa Komenskog za nabavku kombi vozila za prijevoz učenika. II. Županija će sufinancirati nabavku vozila u iznosu od 60% bruto cijene vozila, a 40% je osigurano posredstvom Saveza čeha u RH iz Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku".

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=