ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2023

Stranica 13 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK 24. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Komercijalnoj i trgovačkoj školi Bjelovar za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Komercijalnoj i trgovačkoj školi Bjelovar za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora u zgradi zakupca. II. Iznos i uvjeti zakupnine definirani su Ugovorom Zakupnika i Škole. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/23-01/03 URBROJ: 2103-02/01-23-2 Bjelovar, 17. siječnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 25. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Tehničkoj školi Bjelovar na Prijedlog odluke o utrošku vlastitih prihoda ostvarenih u 2022. godini I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Tehničkoj školi Bjelovar na Prijedlog odluke o utrošku vlastitih prihoda ostvarenih u 2022. godini. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/23-01/04 URBROJ: 2103-02/01-23-2 Bjelovar, 18. siječnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 26. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o privremenom korištenju/najmu prostora i opreme školsko-sportske dvorane Osnovne škole Ivanska I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Ivanska za sklapanje Ugovora o privremenom korištenju/najmu prostora i opreme školsko-sportske dvorane sa zainteresiranim korisnicima (Rukometni klub Ivanska Ivanska, Ženski rukometni klun Ivančice Ivanska, Nogometni klub Ivanska Ivanska, Badminton klub Bjelovar, NK Mladost Nova Plošćica NK Moslavina Donja Petrička, Sportski klub Sirela Bjelovar) II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-01/23-01/09 URBROJ: 2103-18-01/08-23-2 Bjelovar, 16. veljače 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 27. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog Bjelovar za priključenje građevine na plinski i vodovodni distribucijski sustav I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog Bjelovar za

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=