ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2023

Stranica 15 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK 31. Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 24. stavak 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju ("Narodne novine", broj 69/22), članka 56. Statuta Bjelovarskobilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 01/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21 ) i Odluke Školskog odbora Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar od 20. prosinca 2022. godine, Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar, koji je utvrdio Školski odbor na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2022. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/23-01/05 URBROJ: 2103-18/01-23-2 Bjelovar, 27. siječnja 2023. godine ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 32. Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 24. stavak 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju ("Narodne novine", broj 69/22), članka 56. Statuta Bjelovarskobilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 01/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21 ) i Odluke Školskog odbora Srednje škole "August Šenoa" Garešnica od 22. prosinca 2022. godine, Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Srednje škole "August Šenoa" Garešnica Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Srednje škole "August Šenoa" Garešnica, koji je utvrdio Školski odbor na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/23-02/02 URBROJ: 2103-18/01-23-2 Bjelovar, 27. siječnja 2023. godine ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 33. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK Članak 1. Sukladno odredbi članka 27. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) traži se od Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije izrada III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Nova Rača. Članak 2. Međusobna prava i obveze u vezi izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Nova Rača, Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije i Općina Nova Rača utvrditi će posebnim ugovorom. Članak 3. Ovaj Zaključak stupa na stagu danom donošenja i bit će objavljen u "Županijskom glasniku". KLASA: 350-06/23-01/01 URBROJ: 2103-02/01-23-2 Bjelovar, 18. siječnja 2023. godine ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 34. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13,

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=