ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2023

Stranica 18 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o pokretanju zapošljavanja u Daruvarskim toplicama Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o pokretanju zapošljavanja, donijetu na 33. sjednici Upravnog vijeća, održanoj dana 20. prosinca 2022. godine, kako slijedi: - prvostupnik fizioterapije – 2 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme, zamjena za vrijeme porodnog dopusta. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 510-06/23-01/01 URBROJ: 2103-17-01/01-23-4 Bjelovar, 12. siječnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 41. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Srednjoj školi Bartola Kašića iz Grubišnog Polja za sklapanje Ugovora o najmu školskog stana I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Srednjoj školi Bartola Kašića iz Grubišnog Polja na nacrt ugovora o najmu školskog stana br. 5 na adresi Tina Ujevića 3, ukupne površine 31,42 m2, nastavniku Marinu Dostalu iz Grubišnog Polja, 77. sam. bat. ZNG-a 1, stručnom prvostupniku inženjeru strojarstva na vrijeme dok je zaposlen u Srednjoj školi Bartola Kašića Grubišno Polje. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 600-01/23-01/01 URBROJ: 2103-18-03/01-23-2 Bjelovar, 07. veljače 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 42. Na temelju točke VI. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2023. godini ("Narodne novine", broj 8/23) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 20. veljače 2023. godine donosi ZAKLJUČAK o Popisu prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2023. godini Članak 1. Utvrđuje se Popis prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu, na način prikazan u tablicama Popisa prioriteta, KLASA: 50007/22-01/1, URBROJ: 2103-17-1/1-23-16 od 20. veljače 2023. godine, koje su sastavni dio ovog Zaključka. Članak 2. Ovaj Zaključak s pripadajućim tablicama dostavlja se na suglasnost Ministarstvu zdravstva. KLASA: 500-07/22-01/1 URBROJ: 2103-17-1/1-23-16 Bjelovar, 20. veljače 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 43. Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) i članka 56., stavka 6., točke 6. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o razrješenju članice Školskog odbora Srednje škole Čazma Članak 1. Ivana Vojković razrješava se dužnosti članice Školskog odbora Srednje škole Čazma kao predstavnica osnivača, na vlastiti zahtjev, s danom 3. veljače 2023. godine.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=