ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2023

Stranica 22 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 OPĆINA SIRAČ 1. Na temelju članka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) i članka 51a. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), a na prijedlog Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, Načelnik Općine Sirač utvrđuje PLAN prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sirač za 2023. godinu Članak 1. Planom prijma u službu utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sirač, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme u 2023. godini, te potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme i struke. Članak 2. U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sirač trenutno su prema važećem Pravilniku o unutarnjem redu sistematizirana 7 radna mjesta, a zaposleno je 5 službenika na neodređeno vrijeme i 2 službenik na određeno vrijeme. Članak 3. U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sirač u 2023. godini ne planira se prijam službenika i namještenika na neodređeno vrijeme, kao niti prijam vježbenika. Članak 4. Vezano za odredbe članka 22. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10 – Odluka Ustavnog suda RH, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda RH), te članka 56.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) Općina Sirač nema obvezu postupanja po tim zakonskim odredbama odnosno nema obvezu planiranja prijma pripadnika nacionalnih manjina. Članak 5. Plan prijama u službu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 112-01/23-01/1 URBROJ: 2103-17-02-23-1 Sirač, 10. siječnja 2023. Načelnik: Igor Supan, mag. oec., v. r. 2. Temeljem članka 51a. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), članka 10. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 12/22), Načelnik Općine Sirač, 10. siječnja 2023. godine, donosi ODLUKU o pomoći za novorođeno dijete u obitelji u 2023. godini Članak 1. Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja i korištenja prava na pomoć za novorođeno dijete u obitelji, te visina pomoći i postupak njezina ostvarivanja u 2023. godini. Pomoć za novorođeno dijete u obitelji sastoji se od novčanog iznosa na koji imaju pravo roditelji odnosno posvojitelji, te poklon paketa. Članak 2. Pravo na pomoć za novorođeno dijete ostvaruju roditelji (posvojitelji): - čije je dijete rođeno od 01. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine - koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Sirač najmanje godinu dana neposredno prije rođenja djeteta, te je i za dijete prijavljeno prebivalište na području Općine Sirač, - novčanu pomoć može ostvariti samohrani roditelj ili obitelj u kojoj samo jedan od roditelja ima prijavljeno prebivalište na području Općine Sirač najmanje godinu dana neposredno prije rođenja djeteta, te je i za dijete prijavljeno prebivalište na području Općine Sirač. Članak 3. Visina novčanog iznosa pomoći za prvo novorođeno dijete u obitelji iznosi 270,00 EUR, te za svako sljedeće novorođeno dijete u istoj obitelji 400,00 EUR. Sredstva iz prethodnog stavka isplatit će se u jednokratnom iznosu, u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva, na račun korisnika. Poklon paket je paket opreme za novorođeno dijete koji će osigurati Općina Sirač te dodijeliti ga roditelju odnosno posvojitelju jednom u roku dva mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=