ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2023

Stranica 3 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK prirodne nepogode nastale u rujnu 2022. godine, te odrediti njen sastav, zaduženja i način rada. IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Županijskom glasniku". KLASA: 920-03/22-01/4 URBROJ: 2103-02-23-46 U Bjelovaru, 27.siječnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 4. Na temelju članka 121. stavka 3. i 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 10510, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Upravni odjel za poslove državne uprave Bjelovarsko-bilogorske županije donio je ODLUKU o raspuštanju Školskog odbora Osnovne škole Čazma, Alojza Vulinca 22, Čazma I. Raspušta se Školski odbor Osnovne škole Čazma, Alojza Vulinca 22, Čazma, u sastavu: Ivana Kovačević Bikić, Ivana Moguš, Danijela Šajtar, Silvija Blažeković, Ivica Đuran, Marijana Habijančić i Ivana Gusić. II. Imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje Školski odbor Osnovne škole Čazma (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) u sastavu: 1. Ivana Legin - predsjednica, 2. Ivana Vojković - članica, 3. Vojislav Klinac - član. III. Povjerenstvo upravlja Osnovnom školom Čazma do konstituiranja školskog odbora i ima ovlasti školskog odbora, osim ovlasti odlučivanja o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina. IV. Povjerenstvo je dužno odmah po imenovanju pokrenuti postupak imenovanja članova Školskog odbora Osnovne škole Čazma. V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". Obrazloženje Ovo je javnopravno tijelo zaprimilo zahtjev Ministarstva znanosti i obrazovanja, Samostalnog sektora prosvjetne inspekcije, Službe prosvjetne inspekcije Zagreb II, KLASA: UP/I-600-04/22-02/00301, URBROJ: 533-08-23-0002 od 3. siječnja 2023. god. za raspuštanje Školskog odbora Osnovne škole Čazma, Alojza Vulinca 22, Čazma. Prethodno provedenim inspekcijskim nadzorom je, naime, utvrđeno da su ispunjeni uvjeti za raspuštanje relevantnog školskog odbora, a radi obavljanja poslova iz vlastitog djelokruga rada protivno zakonu, čime je onemogućeno redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Osnovne škole Čazma, posebno imajući u vidu da zbog razrješenja tri člana odbora s 31. prosinca 2022. god. i ostavki dviju članica, odbor više nije u mogućnosti zakonito funkcionirati. Slijedom navedenog, sukladno člancima 121. stavka 3. i 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 10510, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) donesena je odluka o raspuštanju Školskog odbora Osnovne škole Čazma, Alojza Vulinca 22, Čazma te je imenovano Povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje Školski odbor Osnovne škole Čazma. KLASA: 602-01/23-10/01 URBROJ: 2103-22/1-23-1 Bjelovar, 5. siječnja 2023. PROČELNICA Zvjezdana Stella Horvatinčić, dipl. ing., v. r. 5. Temeljem Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", 83/22.), Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 74/14., 70/17 i 98/19.), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine", broj 26/15 i 37/21), članka 56. Statuta Bjelovarsko bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) i Pravilnika o izboru i utvrđivanju Programa javnih potreba u klturi Bjelovarsko bilogorske županije Klasa: 611-01/22-01/5 Urbroj: 2103-09-22-1, Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu Članak 1. Ovom Odlukom raspisuje se Javni poziv za raspodjelu sredstava namijenjenih financiranju /sufinanciranju

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=