ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2023

Stranica 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 programa/projekata u djelatnosti kulture koji su od interesa za Bjelovarsko-bilogorsku županiju, planiranih u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 33.183,00 eura. Javni poziv se raspisuje za podnošenje prijedloga programa u okviru sljedećih područja i djelatnosti: 1. programi likovne, glazbene, glazbeno-scenske i plesne djelatnosti, 2. programi knjižnične, knjižne i nakladničke djelatnosti, 3. programi poticanja i njegovanja tradicijske baštine i razvitka kulturno umjetničkog amaterizma, 4. programi muzejsko- galerijske djelatnosti, 5. programi spomeničke baštine i vjerskih objekata, 6. programi kulturnih manifestacija. Članak 2. Pravo podnošenja prijave imaju imaju kulturnoumjetničke udruge, umjetničke organizacije, građani i udruge, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Bjelovarskobilogorske. Članak 3. Javni poziv objavit će se dana 1. veljače 2023. godine na službenim mrežnim stranicama Bjelovarskobilogorske županije www.bbz.hr i oglasnoj ploči Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 4. Zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje Bjelovarsko-bilogorske županije za objavu i provedbu Javnog poziva sukladno ovoj Odluci. Članak 5. Javni poziv bit će otvoren do 13. ožujka 2023. godine. Članak 6. Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave i objavit će se u "Županijskom glasniku" Bjelovarsko-bilogorske županije. KLASA: 611-01/23-01/02 URBROJ: 2103-18-01/08-23-1 Bjelovar, 26. siječnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 6. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je ODLUKU o dopuni Odluke o imenovanju članova Stručne radne skupine za procjenu štete nastale prirodnom nepogodom zbog olujnog i orkanskog vjetra na području grada Čazme i Grubišnog Polja, te općina Berek, Đulovac, Ivanska, Velika Trnovitica i Veliki Grđevac I. U Odluci o imenovanju članova Stručne radne skupine za procjenu štete nastale prirodnom nepogodom zbog olujnog i orkanskog vjetra na području grada Čazme i Grubišnog Polja, te općina Berek, Đulovac, Ivanska, Velika Trnovitica i Veliki Grđevac ("Županijski glasnik", broj 1/23), iza točke I. dodaje se točka II. koja glasi: "II. Za predsjednicu Stručne radne skupine imenuje se Arijana Andri, mag.nov. Predsjednica saziva sjednice Stručne radne skupine, koje će se održati ako sjednici prisustvuje većina članova, a u opravdanim slučajevima, sjednice se mogu održati i elektronskim putem." II. Odredbe ostalih točaka Odluke navedene točkom I. ove Odluke, ostaju nepromijenjene, a dosadašnje točke II., III. i IV. postaju točke III., IV. i V. III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Županijskom glasniku". KLASA: 920-03/22-01/4 URBROJ: 2103-21/1-23-49 Bjelovar, 07. veljače 2023. godine ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 7. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je 15. veljače 2023. godine ODLUKU o osnivanju i imenovanju Projektnog tima za palijativnu skrb na području Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Ovom Odlukom osniva se Projektni tim za palijativnu skrb na području Bjelovarsko-bilogorske županije (u nastavku: Projektni tim).

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=