ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2023

Stranica 5 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 2. Projektni tim je zadužen za izradu Strategije razvoja palijativne skrbi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za razdoblje od 2023. do 2027. godine. Članak 3. U Projektni tim za palijativnu skrb na području Bjelovarsko-bilogorske županije imenuju se: 1. Andrea Bengez, mag. rel. int., pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, demografiju i mlade u BBŽ – za voditeljicu, 2. Snježana Bogović Bradvica, Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije – za članicu, 3. Marina Sikora, Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije – za članicu, 4. doc. dr. sc. Želimir Bertić, Zavod za javno zdravstvo BBŽ – za člana, 5. Mirjana Mrak – Jelić, dipl. socijalna radnica, Dom za starije osobe Bjelovar – za članicu, 6. Melita Lozina, Županijska organizacija Crvenog križa – za članicu, 7. Mihaela Potak, oec., Upravni odjel za zdravstvo, demografiju i mlade u BBŽ – za članicu, 8. Marija Vranar, bacc. med. tech., Dom zdravlja BBŽ – za članicu, 9. Bojana Nikolić, dr. med., Dom zdravlja BBŽ – za članicu, 10. mr. sc. Zlata Ileković Pejić, dr. med. spec. hitne medicine, Zavod za hitnu medicinu BBŽ – za članicu, 11. Jasna Begić, dr. med., Opća bolnica "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar – za članicu, 12. Tihana Gržinčić, dr. med., Opća bolnica "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar – za članicu. Članak 4. Mandat voditelja i članova Projektnog tima teče od 15. veljače 2023. godine i traje do opoziva. Članak 5. Članovi Tima imaju pravo na naknadu za svoj rad u visini utvrđenoj za članove Savjeta za zdravlje, sukladno Odluci o utvrđivanju naknade članovima Savjeta za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije. Za administrativne i financijske poslove nadležan je Upravni odjel za zdravstvo, demografiju i mlade Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 6. Za izradu Strategije razvoja palijativne skrbi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za razdoblje od 2023. do 2027. godine zadužena je Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 7. Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod. Članak 8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/23-01/03 URBROJ: 2103-17-01/01-23-2 Bjelovar, 15.02.2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 8. Na temelju članaka 11. i 36. stavka 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", 100/18, 125/19, 147/20) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 02. siječnja 2023. godine, donosi ODLUKU o financiranju intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda (STEMI) Članak 1. Ovom Odlukom utvrđuje se način financiranja zdravstvenog nadstandarda, intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokrada (STEMI), a ovisno o potrebi premještanja pacijenata iz Opće bolnice Bjelovar u KBC Zagreb. Članak 2. Temeljem Odluke o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova radi organiziranja obavljanja djelatnosti hitne medicine ("Županijski glasnik", broj 3/19), te Sporazuma o suradnji između Bjelovarsko-bilogorske županije i Opće bolnice Bjelovar, Bolnica u okviru svoje redovne djelatnosti organizira zbrinjavanje akutnog infarkta miokarda (STEMI). U intervencijskom zbrinjavanju infarkta miokarda (STEMI) sudjeluju: liječnik, medicinska sestra/tehničar i vozač. Članak 3. Bjelovarsko-bilogorska županija financirati će zbrinjavanje infarkta miokarda (STEMI) po intervenciji u KBC Zagreb, u sljedećim iznosima: - liječnicima u iznosu od 53,09 eura neto, - medicinskim sestrama / tehničarima u iznosu od 26,54 eura neto, - vozačima u iznosu od 26,54 eura neto.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=