ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2023

Stranica 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 Pripadajući iznos poreza i doprinosa, koji se obračunava na isplaćene troškove, Bjelovarsko-bilogorska županija obvezna je uplatiti neposredno za korist državnog proračuna. Članak 4. Naknade će se isplaćivati prema dostavljenim izvješćima Opće bolnice Bjelovar o intervencijama zbrinjavanja infarkta miokarda (STEMI), do 5. u mjesecu za prethodni mjesec. Izvješće treba sadržavati sljedeće podatke: - imena članova tima koji su sudjelovali u intervenciji, - datum i vrijeme intervencije, - ime osobe koja je prevezena u KBC Zagreb. Članak 5. Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine i vrijedi do 31. prosinca 2023. godine te će se objaviti u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/5 URBROJ: 2103-17-1/1-23-4 Bjelovar, 02. siječnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 9. Na temelju članka 289. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 18/22, 46/22 i 119/22 ), točke IX. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe u 2023. godini ("Narodne novine", broj 8/23) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije je 06. veljače 2023. godine, donio ODLUKU o minimalnim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija Doma za starije osobe Bjelovar za 2023. godinu Članak 1. Ovom Odlukom utvrđuju se minimalni financijski standardi, kriteriji i mjerila financiranja decentraliziranih funkcija Doma za starije osobe Bjelovar za 2023. godinu, a koje čine rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i hitne intervencije. Članak 2. Financiranje Doma za starije osobe Bjelovar osigurava se iz prihoda za posebne namjene i iz sredstava Bjelovarsko-bilogorske županije. Sredstva koja se osiguravaju u proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije predstavljaju minimalni financijski standard za decentralizirano financiranje djelatnosti Doma. Ukupni rashodi Doma su: - rashodi za zaposlene, - materijalni rashodi, - financijski rashodi, - hitne intervencije, - rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Prihod za posebne namjene je prihod koji Dom za starije osobe Bjelovar ostvari naplatom cijene skrbi izvan vlastite obitelji, temeljem ugovora o skrbi izvan vlastite obitelji između Doma i korisnika, odnosno obveznika plaćanja cijene skrbi izvan vlastite obitelji ili rješenja centra za socijalnu skrb, ostalih usluga ili na drugi način. Članak 3. Kriterij i mjerilo za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda je broj korisnika. Članak 4. Bjelovarsko-bilogorska županija osigurava Domu za starije osobe Bjelovar, godišnje 19.908 EUR za potrebe hitnih intervencija (investicijsko održavanje, oprema i nabava nefinancijske imovine). Članak 5. U proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije, osigurana su financijska sredstva za rashode poslovanja Doma za starije osobe Bjelovar, u ukupnom iznosu od 612.363 EUR. Sredstva i z stavka 1. ovog članka dodjeljuju se Domu za starije osobe Bjelovar, kako slijedi: Red. Dom za starije osobe Ukupni Planirani vlastiti Prihod Županije br. Bjelovar rashodi prihodi (decentralizacija) 1. Rashodi za zaposlene 862.698 530.540 2. Materijalni i financijski rashodi 665.386 13.272 3. Financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu 48.643 48.643 4. Hitne intervencije, investicijsko i tekuće održavanje objekata, prostora, opreme i vozila, te nabavku opreme 19.908 19.908 UKUPNO: 1.596.635 984.272 612.363

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=