ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2023

Stranica 7 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 6. Dom za starije osobe Bjelovar ne može započeti realizaciju nabave proizvodne dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini bez izrade elaborata u kojem su precizno utvrđeni: opis radova i usluga, vrijednost radova i usluga, vrijeme realizacije i realni izvori sredstava, kao i prethodna suglasnost Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike na Plan rashoda za nabavu proizvodne dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Temeljem članka XII. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe u 2023. godini ("Narodne novine", broj 8/23), plan rashoda za nabavu proizvodne dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini donosi nadležno tijelo nositelja financiranja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna nabava, najkasnije do 15. svibnja 2023. godine. Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvodne dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, koje donosi nadležno tijelo, vrši se tijekom proračunske godine, uz suglasnost Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Po dobivanju pisane suglasnosti moguće je koristiti sredstva za ove rashode. Članak 7. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 554-02/23-01/01 URBROJ: 2103-18-03/01-23-1 Bjelovar, 07. veljače 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 10. Na temelju točke IV. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2023. godini ("Narodne novine", broj 8/23) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je ODLUKU o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2023. godini Članak 1. Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila i način financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2023. godini. Članak 2. Investicijsko ulaganje obuhvaća rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, Investicijsko održavanje obuhvaća dodatno ulaganje u nefinancijsku imovinu zdravstvenih ustanova kojim se produžuje vijek uporabe, povećava kapacitet, mijenja ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva nefinancijske imovine. Sredstva iz ove Odluke ne mogu se koristiti u svrhu uređenja prostora i nabave medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava u svrhu pružanja zdravstvenih usluga izvan osnovnog zdravstvenog osiguranja. Članak 3. Sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za 2023. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2023. godini ("Narodne novine", broj 8/23) u ukupnoj visini od 1.933.173,00 eura. Članak 4. Raspored sredstava iz članka 3. ove Odluke utvrđen je primjenom kriterija i mjerila iz točaka I. i III. Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2023. godini ("Narodne novine", broj 8/23). Članak 5. Utvrđeno je kako slijedi: Vrsta Naziv Iznos sredstava R. zdravstvene zdravstvene za investicijsko br. ustanove ustanove ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje 1. Opća bolnica Opća bolnica "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar 796.337,00 2. Specijalna bolnica Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Daruvarske toplice" 163.101,00 3. Dom zdravlja Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske žup. 597.258,00 4. Zavod za javno Zavod za javno zdravstvo zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske žup. 55.946,00 5. Zavod za hitnu Zavod za hitnu medicinu medicinu Bjelovarsko-bilogorske žup. 320.531,00 SVEUKUPNO: 1.933.173,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=