ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2023

Stranica 8 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 Članak 6. Zdravstvene ustanove će izraditi Popis prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava u okviru svojih potreba te ih dostaviti Županu na utvrđivanje. Po utvrđivanju Popisa prioriteta zdravstvenih ustanova, Bjelovarsko-bilogorska županija dostaviti će isti na suglasnost Ministarstvu zdravstva. Članak 7. Zdravstvene ustanove iz članka 6. ove Odluke, dužne su dostavljati na temelju dokumentacije o provedenom postupku nabave roba i usluga, ovjerene račune o nabavi roba ili ovjerenih (privremenih ili okončanih situacija) za izvršene radove koji su dospjeli ili dospijevaju na plaćanje. Zdravstvene ustanove dužne su dokumentaciju, iz prethodnog stavka ovog članka, dostaviti u Upravni odjel za zdravstvo, demografiju i mlade Bjelovarskobilogorske županije, najkasnije do 5. u mjesecu za svaki zahtjev koji se odnosi na prethodni mjesec. Članak 8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-07/22-01/1 URBROJ: 2103-17-1/1-23-12 Bjelovar, 30. siječnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 11. Na temelju članaka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) župan Bjelovarsko-bilogorske županije utvrđuje PLAN PRIJMA u službu u upravna tijela Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu Članak 1. Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u upravna tijela Bjelovarsko-bilogorske županije u 2023. godini. Članak 2. U upravnim tijelima Bjelovarsko-bilogorske županije zaposleno je 131 službenik i 12 namještenika, od čega dvanaest pripadnika nacionalnih manjina i to: 3 pripadnika srpske nacionalne manjine, 5 pripadnika češke nacionalne manjine, 3 pripadnika mađarske nacionalne manjine, 1 pripadnik romske manjine, 1 neopredjeljen. U upravnim tijelima Bjelovarsko-bilogorske županije zaposleno je dvanaest osoba sa invaliditetom od ukupnog broja zaposlenika. Članak 3. Sukladno predviđenim financijskim sredstvima u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu ("Županijski glasnik", broj: 11/22) planira se popunjavanje slobodnih radnih mjesta u upravnim tijelima kako slijedi: 1. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu stručni suradnik za društvene djelatnosti u Pododsjeku za poslove državne uprave, Garešnica (vježbenik) - 1 službenik više stručne spreme na radnom mjestu višeg referenta za gospodarstvo u Pododsjeku za poslove državne uprave, Čazma - 1 službenik više stručne spreme na radnom mjestu stručnog suradnika za školstvo i sport u Odsjeku za društvene djelatnosti, Bjelovar - 1 službenik više stručne spreme na radnom mjestu viši matičar u Odsjek za opću upravu, Garešnica - 1 službenik srednje stručne spreme na radnom mjestu matičara, Odsjek za opću upravu, Bjelovar. 3. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu višeg savjetnika za poljoprivredu - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu savjetnika za poljoprivredu - 1 službenik srednje stručne spreme na radnom mjestu referenta za poljoprivredu. 4. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OBRAZOVANJE - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu višeg stručnog suradnika za socijalnu zaštitu. 5. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu viši stručni suradnik za projekte, promet i komunalnu infrastrukturu. 6. UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu pročelnika - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek Daruvar,

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=