ŽUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 15 Broj 9 ÆUPANIJSKI GLASNIK Projektom je predviđen pješački semafor sa detektorom brzine kretanja vozila, ugradnja "Smart" preventivnog pokazivača brzine, postavljanje prometnih znakova sa LED površinskim osvjetljenjem te poboljšanje vertikalne prometne signalizacije. 1.2.6. Izgradnja dječjeg igrališta 3 Planirana sredstva u 2023.g 6.637,00 68.883,00 75.520,00 Komunalna naknada, Pomo$i dr%avnog prora#una Gra'evinski radovi 0,00 16.019,00 16.019,00 Op$i prihodi i primici 6.637,00 0,00 6.637,00 Komunalna naknada 0,00 52.864,00 52.864,00 Pomo$i dr%avnog prora#una Projektom je predvi'en pje(a#ki semafor sa detektorom brzine kretanja vozila, ugradnja „Smart“ preventivnog pokaziva#a brzine, postavljanje prometnih znakova sa LED povr(inskim osvjetljenjem te pobolj(anje vertikalne prometne signalizacije. 1.2.6. Izgradnja dje#jeg igrali(ta Izgradnja dje%jeg igrali&ta (R874) Plan prora%una 2023.g Pove$anje/ smanjenje Novi plan 2023.g Izvori financiranja Ukupna vrijednost investicije 0,00 32.871,04 32.871,04 Op$i prihodi i primici, Komunalna naknada, Pomo$i dr%avnog prora#una, Prihod od prodaje nef.imovine u vlasni(tvu JLS Planirana sredstva u 2023.g 0,00 32.871,04 32.871,04 Op$i prihodi i primici, Komunalna naknada, Pomo$i dr%avnog prora#una, Prihod od prodaje nef.imovine u vlasni(tvu JLS Gumene plo#e 0,00 2.832,00 2.832,00 Komunalna naknada 0,00 2.288,89 2.288,89 Prihod od prodaje nef.imovine u vlasni(tvu JLS 0,00 22.000,00 22.000,00 Pomo$i dr%avnog prora#una Oprema 0,00 4.093,90 4.093,90 Prihod od prodaje nef.imovine u vlasni(tvu JLS Projektna dokumentacija 0,00 875,00 875,00 Op$i prihodi i primici Stru#ni nadzor 0,00 781,25 781,25 Op$i prihodi i primici Projekt $e se provoditi na lokaciji k.#.br.150, k.o.Sira# u sklopu Parka branitelja. Glavne aktivnosti koje se planiraju provesti su: nabava, doprema i ugradnja gumenih antistresnih podloga i igrala te provedba stru#nog nadzora gradnje kako bi svi predvi'eni radovi bili u skladu s relevantnim propisima. &lanak 3. U Programu gra'enja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (»!upanijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske %upanije«, broj 12/22, 03/23) u #lanku 3. u dijelu 1. Postoje$e gra'evine komunalne infrastrukture koje $e se rekonstruirati i na#in rekonstrukcije u to#ci 1.3. Nogostupi i ceste pod to#ka 1.3.1. Ceste mijenja se i glasi: Projekt će se provoditi na lokaciji k.č.br.150, k.o.Sirač u sklopu Parka branitelja. Glavne aktivnosti koje se planiraju provesti su: nabava, doprema i ugradnja gumenih antistresnih podloga i igrala te provedba stručnog nadzora gradnje kako bi svi predviđeni radovi bili u skladu s relevantnim propisima. Članak 3. U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (»Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije«, broj 12/22, 03/23) u članku 3. u dijelu 1. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije u točci 1.3. Nogostupi i ceste pod točka 1.3.1. Ceste mijenja se i glasi: Ulica Nikole Tesle (R701) Plan prora%una 2023.g Pove$anje/ smanjenje Novi plan 2023.g Izvori financiranja Ukupna vrijednost investicije 0,00 23.726,33 23.726,33 Op$i prihodi i primici, Pomo$i dr%avnog prora#una Planirana sredstva u 2023.g 0,00 23.726,33 23.726,33 Op$i prihodi i primici, Pomo$i dr%avnog prora#una Gra'evinski radovi 0,00 17.476,33 17.476,33 Op$i prihodi i primici 0,00 5.000,00 5.000,00 Pomo$i dr%avnog prora#una Stru#ni nadzor 0,00 1.250,00 1.250,00 Op$i prihodi i primici Projektom je predvi'eno zatvaranje cestovnog jarka radi sigurnosti prometovanja vozila te brojnosti djece ugradnjom na jednom dijelu kanalice. Kod velikih oborina dolazi do produbljivanja i odrona jarka te se na taj na#in potkopava asfalt. Projekt jo( nije odobren. &lanak 4. U Programu gra'enja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (»!upanijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske %upanije«, broj 12/22, 03/23) u #lanku 4. u dijelu 2. Gra'evine komunalne infrastrukture koje $e se graditi u ure'enim dijelovima gra'evinskog podru#ja pod to#ka Izgradnja trafostanice u poduzetni#koj zoni mijenja se i glasi: Izgradnja trafoPlan Projektom je predviđeno zatvaranje cestovnog jarka radi sigurnosti prometovanja vozila te brojnosti djece ugradnjom na jednom dijelu kanalice. Kod velikih oborina dolazi do produbljivanja i odrona jarka te se na taj način potkopava asfalt. Projekt još nije odobren.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=