ŽUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 16 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 9 Članak 4. U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (»Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije«, broj 12/22, 03/23) u članku 4. u dijelu 2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja pod točka Izgradnja trafo-stanice u poduzetničkoj zoni mijenja se i glasi: 4 0,00 5.000,00 5.000,00 Pomo$i dr%avnog prora#una Stru#ni nadzor 0,00 1.250,00 1.250,00 Op$i prihodi i primici Projektom je predvi'eno zatvaranje cestovnog jarka radi sigurnosti prometovanja vozila te brojnosti djece ugradnjom na jednom dijelu kanalice. Kod velikih oborina dolazi do produbljivanja i odrona jarka te se na taj na#in potkopava asfalt. Projekt jo( nije odobren. &lanak 4. U Programu gra'enja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (»!upanijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske %upanije«, broj 12/22, 03/23) u #lanku 4. u dijelu 2. Gra'evine komunalne infrastrukture koje $e se graditi u ure'enim dijelovima gra'evinskog podru#ja pod to#ka Izgradnja trafostanice u poduzetni#koj zoni mijenja se i glasi: Izgradnja trafostanice u poduzetni%koj (R622) Plan prora%una 2023.g Pove$anje/ smanjenje Novi plan 2023.g Izvori financiranja Ukupna vrijednost investicije 13.273,00 -11.273,00 2.000,00 Pomo$i dr%avnog prora#una, Prihod od prodaje nefinancijske imovine u vlasni(tvu JLS Planirana sredstva u 2023.g 13.273,00 -11.273,00 2.000,00 Pomo$i dr%avnog prora#una, Prihod od prodaje nefinancijske imovine u vlasni(tvu JLS Gra'evinski radovi 6.571,00 -6.571,00 0,00 Pomo$i dr%avnog prora#una 6.702,00 -4.702,00 2.000,00 Prihod od prodaje nefinancijske imovine u vlasni(tvu JLS &lanak 4. Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit $e se u “!upanijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske %upanije” i na internet stranici Op$ine Sira#. Predsjednik Vije$a: ___________________ (Branimir Miler, oec.) Članak 4. Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku Bjelovarskobilogorske županije" i na internet stranici Općine Sirač. KLASA: 363-05/22-01/2 URBROJ: 2103-17-01-23-3 Sirač, 16.08.2023. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=