ŽUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 17 Broj 9 ÆUPANIJSKI GLASNIK 80. Na temelju članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik - Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije" br. 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 28. sjednici održanoj 16.08.2023. godine donosi: ODLUKU O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2023. GODINU I. OPĆI DIO Članak 1. U Proračunu Općine Sirač za 2023. godinu ("Županijski glasnik-Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije" broj 12/22, 03/23, 06/23) članak 1. mijenja se i glasi: REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO BILOGORSKA !UPANIJA OP!INA SIRA" Op"insko vije"e Na temelju #lanka 45. Zakona o prora#unu ("Narodne novine" br. 144/21) i #lanka 32. Statuta Op"ine Sira# ("!upanijski glasnik - Slu$beno glasilo Bjelovarsko-bilogorske $upanije" br. 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), Op"insko vije"e Op"ine Sira# na svojoj 28. sjednici odr$anoj 16.08.2023. godine donosi: ODLUKU O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORA"UNA OP!INE SIRA" ZA 2023. GODINU I. OP!I DIO "lanak 1. U Prora#unu Op"ine Sira# za 2023. godinu ("!upanijski glasnik-Slu$beno glasilo Bjelovarsko-bilogorske $upanije" broj 12/22, 03/23, 06/23) #lanak 1. mijenja se i glasi: RA"UN PRIHODA I RASHODA EUR EUR EUR Plan prora#una 2023.g Pove"anje / smanjenje Novi plan 2023.g Prihodi poslovanja 1.416.754,54 185.533,38 1.602.287,92 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 32.205,00 -5.706,00 26.499,00 UKUPNO PRIHODA 1.448.959,54 179.827,38 1.628.786,92 Rashodi poslovanja 1.284.955,35 451,52 1.285.406,87 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 276.041,90 179.375,86 455.417,76 UKUPNO RASHODA RAZLIKA VI#AK/MANJAK 1.560.997,25 179.827,38 1.740.824,63 -112.037,71 0,00 -112.037,71 RASPOLO$IVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA Ukupan donos vi%ka/manjka iz prethodnih godina 88.126,71 0,00 88.126,71 Dio koji "e se rasporediti/pokriti u razdoblju 88.126,71 0,00 88.126,71 RA"UN FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zadu$ivanja 23.911,00 0,00 23.911,00 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 0,00 NETO FINANCIRANJE 23.911,00 0,00 23.911,00 VI#AK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLO$IVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 0,00 "lanak 2. Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji Prora#una Op"ine Sira# za 2023.g u III. Izmjenama i dopunama pove"avaju se, odnosno smanjuju kako slijedi: Članak 2. Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji Proračuna Općine Sirač za 2023.g u III. Izmjenama i dopunama povećavaju se, odnosno smanjuju kako slijedi:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=