ŽUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 18 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 9 Navedeni iznosi izra!eni su u EUR valuti Str.1 rptE2PR III. IZMJENE I DOPUNE PRORA"UNA OP#INE SIRA" ZA 2023. GODINU A.Ra!un Prihoda i primitaka Ra#un/ Pozicija 1 Opis 2 Plan prora#una 2023.g 3 Pove"anje/ smanjenje 4 Novi plan 2023.g 5 6 Prihodi poslovanja 1.416.754,54 185.533,38 1.602.287,92 61 Prihodi od poreza 617.049,72 49.459,28 666.509,00 611 Porez i prirez na dohodak 597.696,53 49.459,28 647.155,81 613 Porezi na imovinu 15.153,19 0,00 15.153,19 614 Porezi na robu i usluge 4.200,00 0,00 4.200,00 63 Pomo%i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op%eg prora&una 372.604,60 125.106,32 497.710,92 633 Pomo"i iz prora#una 170.005,60 129.581,32 299.586,92 634 Pomo"i od ostalih subjekata unutar op"eg prora#una 11.112,00 -4.475,00 6.637,00 635 Pomo"i izravnanja za decentralizirane funkcije 26.555,00 0,00 26.555,00 638 Pomo"i temeljem prijenosa EU sredstava 164.932,00 0,00 164.932,00 64 Prihodi od imovine 90.388,22 10.967,78 101.356,00 641 Prihodi od financijske imovine 5.569,61 55,84 5.625,45 642 Prihodi od nefinancijske imovine 84.768,61 10.911,94 95.680,55 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 50,00 0,00 50,00 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 317.573,00 0,00 317.573,00 651 Upravne i administrativne pristojbe 60,00 0,00 60,00 652 Prihodi po posebnim propisima 229.185,00 0,00 229.185,00 653 Komunalni doprinosi i naknade 88.328,00 0,00 88.328,00 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pru'enih usluga i prihodi od donacija 18.205,00 0,00 18.205,00 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pru$enih usluga 5.705,00 0,00 5.705,00 663 Donacije od pravnih i fizi#kih osoba izvan op"e dr$ave 12.500,00 0,00 12.500,00 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 934,00 0,00 934,00 683 Ostali prihodi 934,00 0,00 934,00 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 32.205,00 -5.706,00 26.499,00 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 24.974,00 994,00 25.968,00 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 24.974,00 994,00 25.968,00 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 7.231,00 -6.700,00 531,00 721 Prihodi od prodaje gra&evinskih objekata 7.231,00 -6.700,00 531,00 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 0,00 0,00 0,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=