ŽUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 20 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 9 Navedeni iznosi izra!eni su u EUR valuti Str.3 rptE2PR III. IZMJENE I DOPUNE PRORA"UNA OP#INE SIRA" ZA 2023. GODINU A.Ra!un Rashoda i izdataka Ra#un/ Pozicija 1 Opis 2 Plan prora#una 2023.g 3 Pove"anje/ smanjenje 4 Novi plan 2023.g 5 3 Rashodi poslovanja 1.284.955,35 451,52 1.285.406,87 31 Rashodi za zaposlene 254.917,00 -8.352,96 246.564,04 311 Pla"e (Bruto) 210.807,00 -7.207,00 203.600,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 10.170,00 44,04 10.214,04 313 Doprinosi na pla"e 33.940,00 -1.190,00 32.750,00 32 Materijalni rashodi 579.543,07 -3.209,00 576.334,07 321 Naknade tro%kova zaposlenima 14.735,00 -460,00 14.275,00 322 Rashodi za materijal i energiju 104.471,22 2.853,00 107.324,22 323 Rashodi za usluge 411.869,46 -5.877,00 405.992,46 324 Naknade tro%kova osobama izvan radnog odnosa 772,44 0,00 772,44 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 47.694,95 275,00 47.969,95 34 Financijski rashodi 3.295,00 0,00 3.295,00 343 Ostali financijski rashodi 3.295,00 0,00 3.295,00 35 Subvencije 52.029,00 0,00 52.029,00 352 Subvencije trgova#kim dru%tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 52.029,00 0,00 52.029,00 36 Pomo%i dane u inozemstvo i unutar op%e dr'ave 161.356,82 0,00 161.356,82 363 Pomo"i unutar op"eg prora#una 29.555,00 0,00 29.555,00 366 Pomo" korisnicima drugih prora#una 131.801,82 0,00 131.801,82 37 Naknade gra(anima i ku%anstvima na temelju osiguranja i druge naknade 49.290,00 864,06 50.154,06 372 Ostale naknade gra&anima i ku"anstvima iz prora#una 49.290,00 864,06 50.154,06 38 Ostali rashodi 184.524,46 11.149,42 195.673,88 381 Teku"e donacije 120.748,00 5.744,75 126.492,75 382 Kapitalne donacije 43.984,00 5.404,67 49.388,67 383 Kazne, penali i naknade %tete 2.654,46 0,00 2.654,46 386 Kapitalne pomo"i 17.138,00 0,00 17.138,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 276.041,90 179.375,86 455.417,76 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 85.270,72 35.359,47 120.630,19 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 19.909,00 -17.909,00 2.000,00 412 Nematerijalna imovina 65.361,72 53.268,47 118.630,19 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 131.640,19 42.861,37 174.501,56 421 Gra&evinski objekti 92.431,00 27.516,60 119.947,60 422 Postrojenja i oprema 37.749,19 15.344,77 53.093,96 424 Knjige, umjetni#ka djela i ostale izlo$bene vrijednosti 130,00 0,00 130,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.330,00 0,00 1.330,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=