ŽUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 5 Broj 9 ÆUPANIJSKI GLASNIK 128. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK Članak 1. Sukladno odredbi članka 27. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13,65/17,114/18,39/19 i 98/19) traži se od Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije izrada III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Rovišće. Članak 2. Međusobna prava i obveze u vezi izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Rovišće, Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije i Općina Rovišće utvrdit će posebnim ugovorom. Članak 3. Ovaj Zaključak stupa na stagu danom donošenja i bit će objavljen u "Županijskom glasniku". KLASA: 350-06/23-01/06 URBROJ: 2103-21/01-23-2 Bjelovar, 17.08.2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 129. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik”, broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Slavka Kolara Hercegovac za ustrojavanje produženog boravka I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Slavka Kolara Hercegovac za ustrojavanje produženog boravka za školsku godinu 2023./2024. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku”. KLASA: 602-01/23-01/58 URBROJ: 2103-18-01/11-23-2 Bjelovar, 28.07.2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 130. Na temelju članka 83. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine” broj 100/18, 125/19, 133/20, 147/20, 136/21, 119/22, 156/22 i 33/23) i članka 56., stavka 6., točke 6. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik” broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarskobilogorske županije Članak 1. U Rješenju o imenovanju članova Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije kao predstavnika osnivača ("Županijski glasnik” broj 7/21), u članku 1. iza rednog broja 3. dodaje se redni broj 4. koji glasi: "4. Andrea Bengez – članica.” Članak 2. Mandat imenovanoj članici Upravnog vijeća traje do isteka mandata predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, po Rješenju KLASA: 080-01/21-01/42, URBROJ: 2103-09-21-1 od 04. kolovoza 2021. ("Županijski glasnik” broj 7/21). Članak 3. Ovo Rješenje objavit će se u "Županijskom glasniku”. KLASA: 080-01/21-01/42 URBROJ: 2103-15/01-23-8 U Bjelovaru, 08. kolovoza 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 131. Na temelju članka 83. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine” broj 100/18, 125/19, 133/20, 147/20, 136/21, 119/22, 156/22 i 33/23) i članka 56., stavka 6., točke 6. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik” broj 22/09, 1/13, 7/13,

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=