ŽUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 41 Broj 9 ÆUPANIJSKI GLASNIK Bilješke uz III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sirač za 2023. godinu Treće izmjene i dopune Proračuna potrebne su zbog realizacije investicijskih projekata. Prihodi su se povećali za 179.827,38 € te sada iznose 1.628.786,92 €. OPĆI DIO PRORAČUNA Prihodi i primici Konto 61 Prihodi od poreza su povećani u iznosu od 49.459,28 € te sada iznose 666.509,00 €. Unutar te skupine došlo je do povećanja poreza i prireza na dohodak. Konto 63 Prihodi iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna povećani su u iznosu od 125.106,32 € te sada iznose 497.710,92 €. Unutar te skupine došlo je do povećanja pomoći iz proračuna, odnosno kapitalnih pomoći iz državnog proračuna koje se odnose na: - Projekt Izgradnja dječjeg igrališta prijavljenog putem Javnog poziva Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prema Programu podrške brdsko- planinskim područjima. Projekt se provodi na lokaciji k.č.br.150, k.o.Sirač u sklopu Parka branitelja. Glavne aktivnosti koje se planiraju provesti su: nabava, doprema i ugradnja gumenih antistresnih podloga i igrala te provedba stručnog nadzora gradnje kako bi svi predviđeni radovi bili u skladu s relevantnim propisima. Spomenuto Ministarstvo ovaj projekt financira sa 22.000,00 €, a ukupna vrijednost projekta iznosi 32.871,12 €. - Projekt Semaforizacija pješačkog prijelaza u ulici Stjepana Radića kod k.br. 79 u Siraču. Isti je prijavljen Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske kroz Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. Projektom je predviđen pješački semafor sa detektorom brzine kretanja vozila, ugradnja "Smart" preventivnog pokazivača brzine, postavljanje prometnih znakova sa LED površinskim osvjetljenjem te poboljšanje vertikalne prometne signalizacije. Ministarstvo isti financira sa 52.864,00 €, a ukupna vrijednost projekta iznosi 75.520,00 €. - Projekt Kupnja zvona za staklo prijavljenog putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO-2/2023). Ovim je projektom predviđena kupnja 9 komada zvona od 2 m3 za staklo koji bi se rasporedili po reciklažnim otocima. Fond ovaj projekt financira sa 14.400,00 €, a ukupna vrijednost projekta iznosi 18.000,00 €. - Projekt Adaptacija Društvenog doma u Siraču prijavljen Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije putem Javnog poziva prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice. Istim je predviđeno uređenje vanjskog ulaza, vađenje postojeće unutarnje i vanjske stolarije, izrada nove termo i hidroizolacije, uređenje zidova i postavljanje nove keramike te postavljanje novih rasvjetnih tijela. Opremanje kuhinje se za sada planira tek sljedeće godine u drugoj fazi. Isti Ministarstvo financira sa 32.000,00 €, a ukupna vrijednost projekta iznosi 73.572,44 €. - Projekt Sanacija cestovnog jarka u ulici Nikole Tesle prijavljenog Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije putem Javnog poziva prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina. Istim je predviđeno zatvaranje cestovnog jarka radi sigurnosti prometovanja vozila te brojnosti djece ugradnjom na jednom dijelu kanalice. Kod velikih oborina dolazi do produbljivanja i odrona jarka te se na taj način potkopava asfalt. Projekt još nije odobren, ali računamo sa njime. Ukupna vrijednost projekta iznosi 32.773,13 €. - Projekt Asfaltiranje staza na mjesnom groblju u Siraču prijavljenog Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije putem Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Isti je financiran sa 9.898,52 €. Konto 64 Prihodi od imovine povećani su za 10.967,78 € te se odnose na prihode od financijske (kamate na depozitu po viđenju) i nefinancijske imovine (prihodi od najma domova, rudni doprinos), a sada iznose 101.356,00 €. Konto 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine povećani su za 994,00 € sukladno dosadašnjem izvršenju i planiranju te sada iznose 25.968,00 €. Konto 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine smanjeni su za 6.700,00 € sukladno dosadašnjem izvršenju i planiranju te sada iznose 531,00 €. POSEBNI DIO PRORAČUNA U Posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci raspoređeni su prema programima, aktivnostima, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja gdje je vidljivo svako povećanje ili smanjenje rashoda i izdataka kako slijedi: RAZDJEL 001.PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE Program 1001 Javna uprava se povećava za 400,00 € te sada iznosi 42.327,00 €, a odnosi se na: - Aktivnost Dani Općine Sirač, blagdani i proslave koja se povećava za 400,00 €, a odnosi se na povećanje

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=