ŽUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 9 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. U Rješenju o imenovanju članova Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije kao predstavnika osnivača ("Županijski glasnik" broj 5/21 i 8/22), u članku 1. iza rednog broja 3. dodaje se redni broj 4. koji glasi: "4. Andrea Bengez, mag. rel. int. et dipl. – članica." Članak 2. Mandat imenovanoj članici Upravnog vijeća traje do isteka mandata predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije, po Rješenju KLASA: 080-01/21-01/21, URBROJ: 2103-09-21-1 od 08. srpnja 2021. ("Županijski glasnik" broj 5/21). Članak 3. Ovo Rješenje objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/21 URBROJ: 2103-15/01-23-14 U Bjelovaru, 08. kolovoza 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 132. Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Bjelovarsko-bilogorske županije Klasa: 551-02/22-01/1, Urbroj: 2103-18-03/01-23-8 od 24. svibnja 2023. godine i članka 56. Statuta Bjelovarskobilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), župan Bjelovarskobilogorske županije je 20. srpnja 2023. godine donio, RJEŠENJE o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. U Savjet za socijalnu skrb Bjelovarsko-bilogorske županije, imenuju se: 1. Marija Jungić, mag.iur., zamjenica župana – za predsjednicu, 2. Andrea Prugovečki Klepac, prof. – za članicu, 3. Snježana Mišir, dipl.oec. – za članicu, 4. Josip Bilandžija, dipl.ing.šum. – za člana, 5. Dario Halauš, struč.spec.ing.agr. – za člana, 6. Daniela Popović, dipl.soc.rad. – za članicu, 7. Romana Misir, prof.defektologije – za članicu, 8. Sanela Mlatilik, mag.soc.pol. – za članicu, 9. mr.sc.Silvija Kancijan, dipl.soc.rad. – za članicu, 10. Jasmina Vuković, prof.def. - za članicu, 11. Vedran Trupac, dipl.san.ing. – za člana, 12. Vanda Kocur Lovrović, mag.rehab.educ. – za članicu, 13. Renata Jakić, dipl.psih. – prof., – za članicu, 14. Željko Vincek – za člana, 15. Tomislav Novosel, prof. – za člana, 16. Iskrica Strčić, mag.soc.pol. – za članicu i 17. Marija Baturina, dipl.soc.rad. – za članicu. Članak 2. Članice/ovi Savjeta imenuju se na vrijeme od 4 (četiri) godine. Poslovi i zadaci Savjeta utvrđeni su Odlukom o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 3. Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Bjelovarsko-bilogorske županije (Županijski glasnik broj 3/14). Članak 4. Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 551-02/22-01/1 URBROJ: 2103-18-03/01-23-9 Bjelovar, 20. srpnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=