ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 12 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Članak 1. U Odluci o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu, Klasa: 300-01/21-01/12, Urbroj: 2103-09-21-03 od 06. travnja 2021. godine (dalje u tekstu: Odluka) u članku 1. redni broj "1. Neven Alić, zamjenik župana – za predsjednika Povjerenstva" mijenja se i sada glasi: "1. Marija Jungić, dipl. iur., zamjenica župana – za predsjednicu Povjerenstva". Članak 2. Ostali članci Odluke ostaju nepromijenjeni. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 300-01/21-01/12 URBROJ: 2103-09-21-14 Bjelovar, 10. lipnja 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 89. Na temelju članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članka 4. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite ("Narodne novine", broj 126/19 i 17/20) te članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije, donio je ODLUKU o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera Članak 1. U Odluci o osnivanju Stožera civilne zaštite i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera ("Županijski glasnik", broj 06/20. i 1/21.) mijenja se članak 5. koji glasi: "Za načelnicu Stožera civilne zaštite imenuje se Marija Jungić, zamjenica župana Bjelovarsko-bilogorske županije". Članak 2. Članak 6. briše se. Dosadašnji članci od 7. do 10. postaju članci od 6. do 9. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/15-01/23 URBROJ: 2103-09-21-21 Bjelovar, 09. lipnja 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 90. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2021. godini ("Županijski glasnik", 8/20), točke 4. Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2021.godini, Klasa: 300-01/21-01/12, Urbroj: 2103-0921-01 od 29. ožujka 2021. godine te Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu ("Županijski glasnik", 8/20), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o djelomičnom zatvaranju Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2021. godini Članak 1. Ovom Odlukom djelomično se zatvara Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2021. godini i to za mjeru 7. "Sufinanciranje nabavke novih strojeva i opreme" Bjelovarskobilogorske županije, Upravnog odjela za gospodarstvo, obrtništvo, regionalni razvoj i turizam, objavljen dana 29. ožujka 2021. godine, zaključno s danom 02. travnja 2021. godine u 9,30 sati zbog iskorištenja raspoloživih sredstava za dodjelu predviđenih u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 2. Za provođenje ove Odluke zadužen je Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo, regionalni razvoj i turizam. Članak 3. Javni poziv za sve ostale mjere ostaje otvoren do iskorištenja sredstava osiguranih u Županijskom proračunu za pojedinu mjeru, a najkasnije do 30. studenoga 2021. godine, kako je i propisano točkom 4. navedenog Javnog poziva.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=