ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 13 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 300-01/21-01/12 URBROJ: 2103-09-21-02 Bjelovar, 02. travnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 91. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 − pročišćeni tekst), Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2021. godini ("Županijski glasnik", 8/20), točke 4. Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2021.godini, Klasa: 300-01/21-01/12, Urbroj: 2103-0921-01 od 29. ožujka 2021. godine te Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu ("Županijski glasnik", 8/20), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o djelomičnom zatvaranju Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2021. godini Članak 1. Ovom Odlukom djelomično se zatvara Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2021. godini i to za mjeru 8. "Sufinanciranje uređenja proizvodno-poslovnih objekata i obrtničkih radionica" Bjelovarsko-bilogorske županije, Upravnog odjela za gospodarstvo, obrtništvo, regionalni razvoj i turizam, objavljen dana 29. ožujka 2021. godine, zaključno s danom 12. travnja 2021. godine u 7,30 sati zbog iskorištenja raspoloživih sredstava za dodjelu predviđenih u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 2. Za provođenje ove Odluke zadužen je Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo, regionalni razvoj i turizam. Članak 3. Javni poziv za sve ostale mjere, osim mjere 7. "Sufinanciranje nabavke novih strojeva i opreme" koja je zatvorena 02. travnja 2021. godine u 9,30 sati, ostaje otvoren do iskorištenja sredstava osiguranih u Županijskom proračunu za pojedinu mjeru, a najkasnije do 30. studenoga 2021. godine, kako je i propisano točkom 4. navedenog Javnog poziva. Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 300-01/21-01/12 URBROJ: 2103-09-21-06 Bjelovar, 12. travnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 92. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije, donio je ODLUKU o isplati jednokratne novčane pomoći Članak 1. Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Jadranki Kosanović iz Velike Pisanice, Hrvatske Republike 34, OIB: 40880063833 (dalje u tekstu: Korisnik) u iznosu od 5.000,00 kuna za saniranje štete uslijed požara u obiteljskoj kući. Članak 2. Sredstva iz članka 1. ove Odluke isplatit će se Korisniku na tekući račun broj IBAN HR1723860023221151617 otvoren pri Podravskoj banci d.d.. Sredstva iz članka 1. ove Odluke isplatit će se iz Razdjela: 4 Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo, regionalni razvoj i turizam, Glava: 4-3 Civilna zaštita i spašavanje, A A000134 Saniranje posljedica šteta u akcidentnim situacijama. Članak 3. Korisnik se obvezuje po utrošku sredstava odobrenih za saniranje Upravnom odjelu za gospodarstvo, obrtništvo, regionalni razvoj i turizam dostaviti preslike računa koji glase na Korisnika u svrhu pravdanja odobrenih sredstava. Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 300-01/21-01/15 URBROJ: 2103-09-21-03 Bjelovar, 19. travnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=