ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 15 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK 96. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Čazma, za dodatne radove na uređenju ulaza u zgradu nakon provedbe projekta energetske obnove Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Čazma, za dodatne radove na uređenju ulaza u zgradu nakon provedbe projekta energetske obnove. Članak 2. Dodatni radovi odnose se na uređenje ulaza u zgradu matične škole u Čazmi u iznosu od 490.000,00 kuna (bez PDV-a). Sredstva za podmirenje gore navedenog iznosa osiguravaju se u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije na K000085 Projekti energetske obnove OŠ, konto 451. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/18-01/22 URBROJ: 2103-09-21-20 Bjelovar, 13. svibnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 97. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o prijenosu sredstava Osnovnoj školi Trnovitica, za vlastito financiranje provedbe projekta energetske obnove Osnovne škole Trnovitica Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost da se Osnovnoj školi Trnovitica prenese iznos od 172.943,00 kuna za vlastito financiranje provedbe projekta energetske obnove OŠ Trnovitica. Članak 2. Sredstva za podmirenje gore navedenih radova Bjelovarsko-bilogorska županija osigurala je u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije, K000085 Projekti energetske obnove osnovnih škola, pozicija PR00837, konto 451 u iznosu od 172.943,00 kuna. Osigurana sredstva uplatit će se na IBAN OŠ Trnovitica, po zahtjevu OŠ Trnovitica. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/19-01/42 URBROJ: 2103-09-21-12 Bjelovar, 19. svibnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 98. Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.), članka 23. stavak 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine", broj 16/19.) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", pročišćeni tekst 2/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 6. svibnja 2021. godine donosi ODLUKU o proglašenju prirodne nepogode zbog mraza na području općina Dežanovac, Hercegovac, Sirač i Rovišće Članak 1. Proglašavam prirodnu nepogodu na području općina Dežanovac, Hercegovac, Sirač i Rovišće zbog mraza i iznimno niskih jutarnjih temperatura koje su na navedenom prostoru nanijele velike materijalne štete na poljoprivrednoj proizvodnji, prvenstveno u voćarstvu, u periodu od 6. do 16. travnja 2021. godine. Članak 2. Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine", broj 16/19.) obvezuju se općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da zaprime prijave šteta od oštećenika na propisanom obrascu u roku od osam dana od dana donošenja ove Odluke te unesu sve zaprimljene prve procjene štete u Registar šteta najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja ove Odluke. Članak 3. Sukladno članku 28. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=