ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 16 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 novine", broj 16/19.) obvezuju se općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da prijave Županijskom povjerenstvu konačnu procjenu štete u roku 50 dana od dana donošenja ove Odluke po svakom pojedinom oštećeniku putem Registra šteta. Članak 4. Sukladno članku 31. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine", broj 16/19.) obvezuje se Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da konačnu procjenu štete u roku 60 dana od dana donošenja ove Odluke dostavi Državnom povjerenstvu i nadležnom ministarstvu putem Registra šteta. Članak 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 920-11/21-01/9 URBROJ: 2103-09-21-5 Bjelovar, 6. svibnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 99. Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.), članka 23. stavak 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine", broj 16/19.) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", pročišćeni tekst 2/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 11. svibnja 2021. godine donosi ODLUKU o proglašenju prirodne nepogode zbog mraza na području općine Severin Članak 1. Proglašavam prirodnu nepogodu na području općine Severin zbog mraza i iznimno niskih jutarnjih temperatura koje su na navedenom prostoru nanijele velike materijalne štete na poljoprivrednoj proizvodnji, prvenstveno u voćarstvu, u periodu od 5. do 16. travnja 2021. godine. Članak 2. Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine", broj 16/19.) obvezuje se općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da zaprimi prijave šteta od oštećenika na propisanom obrascu u roku od osam dana od dana donošenja ove Odluke te unese sve zaprimljene prve procjene štete u Registar šteta najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja ove Odluke. Članak 3. Sukladno članku 28. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine", broj 16/19.) obvezuje se općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da prijavi Županijskom povjerenstvu konačnu procjenu štete u roku 50 dana od dana donošenja ove Odluke po svakom pojedinom oštećeniku putem Registra šteta. Članak 4. Sukladno članku 31. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine", broj 16/19.) obvezuje se Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da konačnu procjenu štete u roku 60 dana od dana donošenja ove Odluke dostavi Državnom povjerenstvu i nadležnom ministarstvu putem Registra šteta. Članak 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 920-11/21-01/10 URBROJ: 2103-09-21-2 Bjelovar, 11. svibnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 100. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju suglasnosti Tehničkoj školi Daruvar, za dodatne radove na Strojarsko-prometnom praktikumu P+2 u Zrinkoj 19 nakon provedbe projekta energetske obnove Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Tehničkoj školi Daruvar, za dodatne radove na Strojarsko-prometnom praktikumu P+2 u Zrinkoj 19 nakon provedbe projekta energetske obnove. Članak 2. Dodatni radovi odnose se na uređenje WC-a za invalide, te opremanje učionica potrebnim školskim

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=