ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 30 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 116. Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 56., stavka 6., točke 15. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Mate Lovraka Veliki Grđevac Članak 1. Za članove Školskog odbora Osnovne škole Mate Lovraka Veliki Grđevac imenuju se: 1. Pero Solić, 2. Marko Vodopija, 3. Valentina Moguš. Članak 2. Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine. Članak 3. Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora. Članak 4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/9 URBROJ: 2103-09-21-01 U Bjelovaru, 15. lipnja 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 117. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Štefanje za davanje u najam školskog stana I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Štefanje za davanje u najam školskog stana u vlasništvu Osnovne škole Štefanje, na adresi Štefanje kbr. 94, ukupne površine 49,25 m2. II. Najmoprimac navedenog stana je Silvana Hmelina. III. Prostor iz točke I. daje se u najam po cijeni od 500,00 kuna mjesečno te je najmoprimac dužan platiti stanarinu do 25-og u mjesecu za sljedeći mjesec, plaćati režije i dostavljati kopije Osnovnoj školi Štefanje. IV. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-24 Bjelovar, 24. ožujka 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 118. Na temelju članka 98. Stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) i Odluke Školskog odbora Srednje škole "August Šenoa" Garešnica iz Garešnice od 16. ožujka 2021. godine, župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena Statuta Srednje škole "August Šenoa" Garešnica Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na prijedlog izmjena Statuta Srednje škole "August Šenoa" Garešnica, koji je utvrdio Školski odbor na sjednici Školskog odbora održanoj 16. ožujka 2021. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/19-01/11 URBROJ: 2103-09-21-7 Bjelovar, 22. ožujka 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=