ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 32 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi popunjavanja radnog mjesta medicinske sestre u Općoj bolnice Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi popunjavanja radnog mjesta medicinske sestre/tehničara – pet (5) izvršitelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme, donijetu na sjednici Upravnog vijeća Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 02101/21-03/03, Urbroj: 2103-72-03-21-13, održanoj 26. veljače 2021. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-32 Bjelovar, 11. ožujka 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 123. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 11. ožujka 2021. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi popunjavanja radnog mjesta primalje u Općoj bolnice Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi popunjavanja radnog mjesta primalje – jedan (1) izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme, donijetu na sjednici Upravnog vijeća Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 021-01/21-03/03, Urbroj: 2103-72-03-21-14, održanoj 26. veljače 2021. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-31 Bjelovar, 11. ožujka 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 124. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 17. ožujka 2021. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o pokretanju postupka prodaje nekretnine u vlasništvu Daruvarskih toplica, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o pokretanju postupka prodaje nekretnine u vlasništvu Daruvarskih toplica, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, donijetu na 23. sjednici Upravnog vijeća Daruvarskih toplica, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, održanoj 26. lipnja 2020. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/10 URBROJ: 2103-09-21-11 Bjelovar, 17. ožujka 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 125. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 09. travnja 2021. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na III. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu Opće bolnice Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje prethodnu suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 021-01/21-03/06, URBROJ: 2103-72-03-21-04, od 07. travnja 2021. godine, kojom se usvajaju III. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu Opće bolnice Bjelovar. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku".

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=