ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 37 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK 140. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 10. svibnja 2021. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu Opće bolnice Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje prethodnu suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 021-01/21-03/07, URBROJ: 2103-72-03-21-07, od 07. svibnja 2021. godine, kojom se usvajaju IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu Opće bolnice Bjelovar. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-51 Bjelovar, 10. svibnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 141. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 17. svibnja 2021. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Plan specijalizacija Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku UrBroj: 2103-74-21-0886/4, sa 6. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije, održane 14. svibnja 2021. godine, kojom je donijet Plan specijalizacija za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu. Navedenim Planom utvrđena je potreba za specijalizacijom iz - hitne medicine – 1 (jedna) specijalizacija. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/15 URBROJ: 2103-09-21-20 Bjelovar, 17. svibnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 142. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Srednjoj školi "August Šenoa" Garešnica na prijedlog visine troškova školarine I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Srednjoj školi "August Šenoa" Garešnica na prijedlog visine troškova školarine, na temelju Odluke Školskog odbora, od 19. svibnja 2021. godine. II. Školarina iz točke I. iznositi će 2.500,00 kuna za školsku godinu 2021./2022. za kandidate strane državanje iz zemalja izvan Europske unije. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-03/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-25 Bjelovar, 20. svibnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 143. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) i Odluke Školskog odbora Osnovne škole Mirka Pereša iz Kapele od 12. svibnja 2021. g., župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Mirka Pereša za pokretanje postupka otkupa zemljišnih čestica za izgradnju školsko-sportske dvorane Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Mirka Pereša iz Kapele, Ulica 1. svibnja 2, 43203 Kapela za pokretanje postupka otkupa

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=