ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 41 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost ravnateljici Osnovne škole Rovišće za potpisivanje ugovora sa stručnim nadzorom nakon provedenog postupka javne nabave. Članak 2. Troškovi stručnog nadzora nakon provedenog postupka javne nabave iznose 138.890,00 bez PDV-a, odnosno 173.612,50 kuna sa PDV-om. Članak 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-49 Bjelovar, 14. lipnja 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 154. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 16. lipnja 2021. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja u Zavodu za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku UrBroj: 2103-74-21-1054/3 sa 7. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije, održane 08. lipnja 2021. godine, o potrebi zapošljavanja doktora medicine 1 (jednog) izvršitelja, mjesto rada Ispostava Garešnica, na upražnjeno radno mjesto, temeljem odlaska radnika. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/15 URBROJ: 2103-09-21-25 Bjelovar, 16. lipnja 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 155. Na temelju članka 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15., 123/17. i 98/19), Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20), Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2020. godini ("Narodne novine", 128/19) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi, DRUGU ODLUKU o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2020. godini Članak 1. Dana 24. ožujka 2020. godine Bjelovarsko-bilogorska županija donijela je Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba školstva za srednje škole i učeničke domove Bjelovarsko-bilogorske županije u 2020. godini. Dana 30. rujna 2020. godine Bjelovarsko-bilogorska županija donijela je Odluku o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba za srednje škole i učeničke domove Bjelovarskobilogorske županije u 2020. godini. Članak 2. Ovom Odlukom Članka 3. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Bjelovarsko-bilogorske županije u 2020. godini mijenja se i glasi: Ukupna godišnja bilanca sredstava za srednje škole i učeničke domove Bjelovarsko-bilogorske županije u 2020. godini za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba iznosi 10.641.932,44 kuna i utvrđuje se kako slijedi:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=