ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 43 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 4. Sredstva iz Članka 1.-3. ove Odluke uplaćivat će se po zahtjevima, a sukladno Izmjeni financijskog plana korisnika za 2020. godinu. Svi ostali članci Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Bjelovarsko-bilogorske županije u 2020. godini ostaju na snazi. Članak 5. Ova Odluka o izmjeni Odluke stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 15. prosinca 2020. godine i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-03/20-01/12 URBROJ: 2103-09-20-03 Bjelovar, 11. prosinca 2020. godine ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 156. Na temelju članka 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17. i 98/19), Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20), točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2020. godini ("Narodne novine", 128/19) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi DRUGU ODLUKU o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Bjelovarsko-bilogorske županije u 2020. godini Članak 1. Dana 24. ožujka 2020. godine Bjelovarsko-bilogorska županija donijela je Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Bjelovarsko-bilogorske županije u 2020. godini. Dana 30. rujna 2020. godine Bjelovarsko-bilogorska županija donijela je Odluku o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Bjelovarsko-bilogorske županije u 2020. godini. Članak 2. Ovom Odlukom Članak 3. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Bjelovarsko-bilogorske županije u 2020. godini mijenja se i glasi: Ukupna godišnja bilanca sredstava za osnovne škole Bjelovarsko-bilogorske županije u 2020. godini za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba iznosi 27.696.002,15 kune i raspoređuje se kako slijedi: Obračunati iznos materijalnih i financijskih rashoda te rashoda za tekuće i investicijsko održavanje OŠ R. Naziv aktivnosti Plan 2020. Novi plan Izmjena plana br. 2020. 2020. 1. Materijalni i financijski rashodi te rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 4.470.000,00 6.740.000,00 8.307.296,99 2. Prijevoz učenika osnovnih škola 10.700.000,00 10.700.000,00 9.720.535,00 3. Hitne intervencije 454.169,00 350.000,00 0,00 4. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 7.096.757,00 7.885.809,51 9.668.170,16 UKUPNO: 22.720.926,00 25.675.809,51 27.696.002,15 Raspored sredstava za materijalne i financijske rashode te rashode za investicijsko i tekuće održavanje osnovnih škola po subjektima prikazan je u tablici: OSNOVNE ŠKOLE Plan 2020. Novi plan Izmjena plana 2020. 2020. OŠ Berek 120.000 200.000 250.000,00 OŠ Čazma 400.000 520.000 669.999,95

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=