ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 46 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 OPĆINA SIRAČ 69. Na temelju članka 25. stavka 8. i članka 49. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18, 115/18, 98/19, 112/19) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18), a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na 38. sjednici, održanoj dana 26. ožujka 2021. godine, donijelo je IZMJENU IZVRŠENJA PROGRAMA utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2020. godinu Članak 1. U Izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2020. godinu (KLASA: 320-01/19-01/11, URBROJ: 2111/04-01-21-3, od 09.03.2021. godine) članak 2. mijenja se i glasi: "U proračunu Općine Sirač za 2020. godinu predviđena su sredstva od naknade za promjenu namjene, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (P-19) u 3. rebalansu u iznosu od 50.000,00 kuna, a ostvarena su sa 50.524,64 kn za zakup državnog zemljišta. Od prodaje poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom planirano je (P-128) 1.255,00 kuna, a ostvareno je 1.254,99 kuna. Prihodi od zakupa državnog zemljišta 2020. godine djelomično su utrošeni u iznosu od 43.996,24 kuna kako slijedi: Plan Izvršeno 1. subvencija poljoprivrednicima za UO goveda (R220) 35.000,00 28.010,02 2. subvencioniranje projekata, osiguranje usjeva i goveda (R221) 7.000,00 4.067,97 3. geodetsko katastarske usluge (R206) 8.000,00 11.468,25 4. sudska pristojba (obavijest uplate oglasa u NN ) 0,00 450,00 UKUPNO 50.000,00 43.996,24 Neutrošena sredstva u iznosu od 7.783,39 kuna prenijet će se kao višak prihoda, a uključit će se u plan raspolaganja državnog poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini." Članak 2. Iza članka 2. dodaje se novi članak 2a koji glasi: "U 2020. godini izvršena je dupla uplatu od jednog korisnika za privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. O istome je obaviještena Fina te je korisniku vraćena pogrešna uplata." Članka 3. Ova Izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku" i internet stranici Općine Sirač. KLASA: 320-01/19-01/11 URBROJ: 2111/04-01-21-5 Sirač, 26. 03. 2021. Predsjednik Općinskog vijeća: Stjepan Juraić, ing. str., v. r. 70. Temeljem članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu ("Narodne novine", broj 124/14, 115/15 i 87/16, 3/18, 129/19) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18), sukladno odredbama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sirač za 2020. godinu ("Županijski glasnik", broj 10/17), Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 38. sjednici održanoj 26. ožujka 2021. godine donosi ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja 2020. godine Članak 1. U Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja 2020. godine (KLASA: 400-08/21-01/2, URBROJ: 2111/0401-21-3 od 09.03.2021. godine) u članku 2. stavku 2. iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi "2. neutrošena sredstva od prodaje poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom u iznosu od 1.254,99 kuna." Dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 3. i 4. Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 400-08/21-01/2 URBROJ: 2111/04-01-21-5 Sirač, 26. 03. 2021. Predsjednik Općinskog vijeća: Stjepan Juraić, ing. str., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=