ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 47 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK 71. Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18, 115/18, 98/19, 112/19) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18) Općinsko vijeće Općine Sirač na 38. sjednici, održanoj 26. ožujka 2021. godine donijelo je ODLUKU O PRIHVAĆANJU Izmjena i dopuna Izvješća o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Sirač za 2020. godinu Članak 1. Ovom Odlukom prihvaća se Izmjena i dopuna Izvješće o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Sirač za 2020. godinu kojeg je podnio Općinski načelnik sukladno članku 49. stavku 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Članak 2. Izvješće iz članka 1. nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 320-01/21-01/1 URBROJ: 2111/04-01-21-5 Sirač, 26. 03. 2021. Predsjednik Općinskog vijeća: Stjepan Juraić, ing. str., v. r. Izmjena i dopuna Izvješća o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništu RH na području Općine Sirač za 2020. godinu Tablica 1. Ostvarena sredstva prema vrsti prihoda VRSTA PRIHODA PLANIRANO (kn) OSTVARENO (kn) zakup i privremeno korištenje 50.000,00 50.524,64 dugogodišnji zakup 0,00 0,00 dugogodišnji zakup za ribnjake 0,00 0,00 koncesija 0,00 0,00 prodaja 1.255,00 1.254,99 prihod od prodaje izravnom pogodbom 0,00 0,00 davanje poljoprivrednog zemljišta na korištenje bez javnog poziva 0,00 0,00 UKUPNO 51.255,00 51.779,63 Neutrošeno iz prethodne godine 0,00 0,00 UKUPNO (ukupno+neutrošeno) 51.255,00 51.779,63 Tablica 2. Ostvareni rashodi Namjena sukladno čl. 49* PLANIRANO (kn) OSTVARENO (kn) Dokumentacija** 1. za programe katastarsko-geodetske izmjere zemljišta 1.1. geodetske usluge za obilježavanje GeoMs j.d.o.o. - R.br. poljskih puteva 8.000,00 11.468,25 47/1/1; 65/1/1; 119/1/1; 1.2. 0,00 0,00 2. za podmirenje troškova postupaka koji se vode u svrhu sređivanja imovinskopravnih odnosa i zemljišnih knjiga Općinski sud u Bjelovaru 2.1. sudska pristojba 0,00 450,00 Obavijestoisplati3-P-964/20 2.2. 0,00 0,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=